Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Barne- og ungdomsarbeideren og mediene

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en sentral dimensjon i alle deler av samfunnet. Det er viktig at barn forstår mediene og lærer å bruke dem så tidlig som mulig. Da vil de også tidlig kunne utvikle en sunn, kritisk sans til innholdet i mediene. Her har barne- og ungdomsarbeideren en viktig oppgave.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Barn bruker ulike digitale enheter på et rom. Foto.

Tilgang til gode medietilbud

Myndighetene har slått fast at barn og unge skal sikres tilgang til gode medietilbud. I en stortingsmelding om oppvekst- og levekår for barn skriver Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet at:

«Mediene har stor innflytelse, både over vårt selvbilde og vårt bilde av verden omkring oss. Ikke minst gjelder dette barn og unge, som ikke har en ferdig utviklet kulturell og språklig identitet. Mediene fremstiller bare en del av virkeligheten. De benytter seg av koder, klisjeer og kulturelle henvisninger som det krever læring og erfaring for å forstå. For å kunne nyttiggjøre seg medietilbudet har barn og unge behov for kompetanse, for å kunne lese mediene, forstå koder som blir brukt og bakenforliggende motiver.» (St.meld. nr. 39 (2001–2002))

Når barn kommer til barnehagen, har de fleste allerede noe kunnskap om, og erfaring fra, mediene. De har sett fjernsyn, blitt lest til fra bøker og har kanskje også prøvd seg på enkle dataspill.

Særlig de digitale mediene gir barn og unge mange muligheter til å utforske, leke, finne informasjon og kommunisere med hverandre. Barna er nysgjerrige og vil gjerne utforske og forstå hvordan ting henger sammen. Her kan mediene, og digitale verktøy (kamera, elektroniske leker, datamaskiner, mp3-spillere og så videre) supplere barnehagens arbeidsmåter. Mediene bør brukes til å støtte barnas læring.

Din oppgave som fagarbeider

Din oppgave som barne- og ungdomsarbeider er å gjenspeile og skape sammenheng mellom det barna gjør hjemme og i fritida, og det de gjør i barnehagen, skolen eller skolefritidsordningen. Vi bør oppmuntre barna til å benytte medier og digitale verktøy, slik at de blir fortrolige med dem. Det krever imidlertid at vi selv har en del kunnskaper om behersker medier og digitale verktøy.

Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006) bør barna i barnehagen «få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap».

Utfordringer til deg

  1. I lenkesamlingen finner du temaheftet om IKT i barnehagen. Gjør deg kjent med dette.
  2. Diskuter hvordan ulike medier bør brukes i arbeidet med barn og unge i ulike aldre.
  3. Hvilket ansvar har du som barne- og ungdomsarbeider for å introdusere barn for ulike medier?
  4. Se filmene Veiledning av ungdom 1 og 2. Hvordan vurderer dere de to måtene å reagere på? Hvordan ville du reagert i en lignende situasjon?
Sist oppdatert 03.04.2018
Skrevet av Einar Gjærevold, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Arbeid med barn, unge og ulike medier