Hopp til innhold

Fagartikkel

Lovverk: alkohol, narkotika og tobakk

Det finnes en rekke lover som regulerer bruken av alkohol, narkotika og tobakk i Norge. Her finner du en oversikt over noen av dem.

LK06

Alkohol

 • Den sentrale loven knyttet til alkohol er alkoholloven. Loven regulerer i hovedsak omsetning, skjenking, salg, produksjon og import av alkohol.
 • AS Vinmonopolet i Norge har enerett til detaljsalg av vin, brennevin og sterkøl. Vinmonopolet er organisert gjennom vinmonopolloven.
 • Importen av alkohol til Norge er også regulert av tolloven.
 • Avholdspliktloven setter et drikkeforbud for visse typer yrkesgrupper i en periode før yrkesutøvelsen.
 • Vegtrafikkloven setter forbud mot kjøring av motorvogn under påvirkning av alkohol.
 • Fritids- og småbåtloven setter et tilsvarende forbud for førere av fritidsbåter.

Narkotika

 • Legemiddelloven regulerer hvilke stoffer som regnes som narkotika og omfatter også de mindre alvorlige forholdene, som bruk og besittelse av små mengder (hvor strafferammen er inntil seks måneders fengsel).
 • Paragraf 162 i straffeloven ble vedtatt særlig med sikte på profesjonell omsetning av narkotika.
 • Straffelovens paragraf 317 rammer heleri og annet økonomisk utbytte av narkotikaforbrytelser.

Tobakk

 • Formålet med tobakkskadeloven er å begrense de helseskadene som bruk av tobakksvarer medfører. Denne loven har blitt endret flere ganger. Med tobakksvarer forstås i denne loven varer som kan røykes, innsnuses, suges eller tygges, såframt de helt eller delvis består av tobakk.
 • Kommuner og fylkeskommuner har rett til å fastsette røykeforbud for stillinger som er særlig holdningsskapende. Dette kan gjelde ansatte i barnehage, grunnskole og videregående skole under henvisning til at de er rollemodeller for barn og unge.
 • I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. står det blant annet: «Det skal ikke røykes i virksomhetenes inneområde. I virksomheter som drives i private hjem, gjelder denne bestemmelsen bare i virksomhetens åpningstid.»
Sist oppdatert 20.08.2018
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Lov- og regelverk