Hopp til innhold

Oppgave

Nasjonsbyggernes historiker

Johan Ernst Welhaven Sars (1835–1917) var en sentral person i nasjonsbyggingsprosjektet. Han var historiker og Venstre-politiker og utga i perioden 1873–1891 firebindsverket Udsigt over den norske historie. Dette er ei sammenhengende historie om Norge, fra vikingtida til Sars samtid.

Solveig og Peer

Den demokratiske bondekulturens seier

Johan Ernst Welhaven Sars

Johan Ernst Welhaven Sars (1835–1917)

Sars forstår 1814 og tida etter dette som en seier for en demokratisk bondekultur. På Wikipedia beskrives Sars historiesyn slik:

Den bakenforliggende "store fortellingen" i Sars' historieverk er følgende: En nasjonal og demokratisk bondekultur hadde i tiden etter 1814 vunnet over en fremmed, importert embetsmannskultur. Motsetningene mellom bondekulturen og embetskulturen ble utjevnet og integrert i et større nasjonalt fellesskap.

Sars var med sitt syn på norsk historie med på å skape det bildet vi i Norge har av hva nasjonsbyggingsprosjektet gikk ut på. På mange måter har dette vært den dominerende historia om "det norske" fram til vår tid. Den norske bonden – med sin odelsrett – det folkelige, og det norske demokratiske sinnelaget, er sentrale ingredienser i historia om hva som er genuint norsk.

Oppgaver

  1. Hvem var Sars? Hva slags historiesyn hadde han?
  2. Hva er Udsigt over norsk historie?
  3. Hvorfor fikk Sars betydning for nasjonsbygginga?
  4. Sars mente at det sentrale med 1814 var at den demokratiske bondekulturen seiret over den udemokratiske embetsmannskulturen. Hva tror du han mente med det?
  5. Drøft om du mener noen av synspunktene til Sars fortsatt er relevante for nordmenns syn på seg selv og sin egen historie.
Sist faglig oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell