Hopp til innhold

Fagartikkel

Analysemodeller

En analyse er en systematisk undersøkelse av et fenomen. Når du analyserer en medietekst, stiller du spørsmål til teksten. En modell er et forenklet bilde av virkeligheten. Medietekster kan forstås ut fra ulike analysemodeller.

LK20LK06
avtrykk av blad i sand

Hvilke typer tegn finner du i dette bildet? Hva er betydningen av det du ser?

Still spørsmål til teksten

En analyse er en systematisk undersøkelse av et fenomen. Når du analyserer en medietekst, stiller du spørsmål til teksten. Hvilke spørsmål du stiller, er avhengig av hva hensikten med analysen er, og hvilken tekstsjanger det dreier seg om. Det er ikke naturlig å stille samme spørsmål til en reklametekst som til en nyhetsartikkel.

Ulike analysemodeller

En modell er et forenklet bilde av virkeligheten. Vi kan studere medietekster i lys av ulike analysemodeller. For noen medietekster er det en spesiell modell som gir mest mening. Andre medietekster kan vi studere i lys av flere modeller.

  • Prosessorienterte analysemodeller er opptatt av de ulike elementene i kommunikasjonsprosessen. Hva ønsker senderen å oppnå? Hvordan blir medieteksten påvirket av det mediet som er valgt? Hvilken effekt har medieteksten på mottakeren?
  • Semiotiske modeller beskriver hvordan vi skaper mening i møte med ulike tegn. Hva tenker vi når vi ser en bygning med et kors over døren? Hvordan er ordet terrorist i en avisartikkel, eller samspillet mellom lys og skygge i en spillefilm, med på å styre vår oppfatning av budskapet i medieteksten?
  • Konstruksjonistiske modeller beskriver hvordan meninger konstrueres i et sosialt fellesskap. En medietekst får mening i den sammenhengen (konteksten) den blir brukt i. I middelalderen kunne magiske formler i Svartebøkene gjøre folk og dyr friske. Skjer det samme når vi leser slike tekster i dag?
  • Hermeneutiske modeller handler om å fortolke enkeltelementer i en tekst ut fra en forutforståelse av den helheten teksten er en del av. Teologer fortolker bibeltekster ut fra en forutforståelse om at Jesus er Guds sønn og har stått opp fra de døde. I en science fiction-film gir det mening når skikkelser fra andre galakser besøker jorden, siden slike hendelser er en del av sjangerens fiktive univers.
  • Diskursanalyse setter søkelyset på medietekster i offentlige samtaler og debatter. Hvordan er kjønnsrollemønsteret i gamle norske reklametekster sammenlignet med dagens reklametekster? I hvilken grad er kongens nyttårstale uttrykk for nasjonale verdier og holdninger i dagens Norge?

Noen analytiske tilnærmingsmåter

Medietekster er forskjellige, både når det gjelder form og innhold. Det finnes mange ulike analytiske tilnærmingsmåter

les mer
Analytisk tilnærming
Mål med analysen Type medietekst
Retorisk analyse Hvordan teksten kommuniserer, og hvilken effekt den har på mottakeren.
Debatter, kronikker, leserinnlegg, reklametekster
Diskursanalyse Avdekke ideologiske føringer og måter å tenke på.
Alle typer medietekster
Kulturfilteranalyse Vise hvordan de kulturelle forutsetningene for kommunikasjon er. Alle typer medietekster
Analyse av sammensatte tekster Gjøre greie for hvordan ulike teksttyper spiller sammen og skaper mening.
Alle sammensatte medietekster
Narrativ analyse
Analyse av fortellinger og fortellerstruktur. Film, TV-serier, radioinnslag, reklame, nyhetstekster
Nyhistorisme Vise hvordan teksten er bygd opp av lån fra andre tekster, og hvordan teksten kan si oss noe om samtiden den er oppstått i.
Film, reklame, foto, nettekster
Leserresponsteori Vise hvordan leseren legger inn mening i teksten. Alle typer medietekster.

Du finner mer stoff om dette temaet i faget Kultur og kommunikasjon 1 og 3 her på NDLA

Til fordypning

Hvordan vi oppfatter en tekst, er avhengig av hvilke "lesebriller" vi har tatt på:

Lesekunst 10: Lesebriller

Sist oppdatert 21.12.2017
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Medieanalyse