Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Dialog som metode i religion og etikk

Grunnbetydningen av begrepet dialog er en samtale mellom mennesker. Men når vi snakker om dialog i betydningen livssynsdialog, legger vi vekt på at samtalen bygger på velvilje, respekt og et ønske om å forstå den andre.

I denne videoen møter du unge fra Elvebakken videregående skole i samtale om ære og skam. Hva er det ved denne samtalen som gjør at vi kan kalle den en dialog? Er det noe som bryter med reglene for god dialog?

Hva er dialog?

Begrepet dialog brukes ofte som en betegnelse på en samtale mellom to personer, for eksempel mellom lærer og elev. Men dialogen kan også omfatte flere personer, for eksempel elevene i en klasse.

Ikke alle samtaler er dialoger. Om læreren gir en elev beskjed om å slå av mobiltelefonen i timen, og eleven sier «OK», er ikke dette en dialog. Læreren er ikke interessert i hva eleven tenker om saken. En diskusjon om det skal være lov å bruke mobilen i timen, er heller ikke en dialog. Da er poenget å overbevise den andre ved hjelp av argumentasjon.

I en ekte dialog er hensikten å forsøke å forstå hvordan den andre tenker og føler, og samtidig gi uttrykk for egne tanker og følelser. For eksempel går det an å ha en dialog om hvorfor mobilen er så viktig for noen av oss i hverdagen, mens andre kanskje føler seg frie når mobilen er slått av.

Livssynsdialog

I Norge bor det mennesker med mange forskjellige livssyn. Noen har et ikke-religiøst livssyn. De kan være ateister eller human-etikere. Andre definerer seg selv som kristne, muslimer, jøder eller buddhister. Felles for oss alle er at vi er borgere i et land der alle har rett til å tro og tenke det de vil.

Gjennom dialog kan vi utvikle kunnskap om og forståelse og toleranse for mennesker med andre livssyn enn vårt eget. Toleranse er viktig dersom mennesker med ulike livssyn skal leve fredelig side ved side. Men toleranse innebærer ikke at du ikke kan holde fast på ditt eget livssyn som det som oppleves rett og riktig for deg.

I Norge finnes det etablerte grupper for religions- og livssynsdialog både sentralt og regionalt. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for de fleste religions- og livssynssamfunnene i landet vårt. De arrangerer årlige forum der ledere for religiøse og livssynsmessige organisasjoner møtes til dialog.

Les mer om dialog på STL sine nettsider.

UngDialog tilbyr arrangementer og verktøy for unge som ønsker å delta i dialogarbeid:

Les mer om UngDialog.

Fem ungdommer samtaler rundt et bord. Foto.

I en dialog er det viktig å lytte til det de andre sier.

Slik skaper du en god dialog

Det viktigste for å få til en god dialog er:

 • å lytte aktivt til det andre sier
 • å stille åpne spørsmål, slik at de andre kan utdype det de mener
 • å ikke tillegge andre meninger du tror de har
 • å presentere egne tanker på en måte som gjør andre nysgjerrige på å vite mer

Les mer om regler for god dialog på UngDialogs nettsider:

Digitale verktøy som støtter dialog

Dialog fungerer best ansikt til ansikt. Men det finnes noen verktøy som kan hjelpe til med å strukturere og videreutvikle samtalen og sørge for at alle i en gruppe eller en klasse kommer til orde. Et slikt verktøy er Samtavla:

Talkwall (Samtavla)

Verktøyet gjør det mulig å opprette digitale tavler i klassen. Hensikten med disse tavlene er å forstå hverandres ideer og perspektiver for deretter å bygge videre på hverandres kunnskap. Tavlene kan brukes i samlet klasse og styres av lærer, eller i elevgrupper.

Veiledning: Hvordan bruke Samtavla?

Bruk Samtavla

Del klassen inn i fire grupper og la hver gruppe utforske det digitale verktøyet Samtavla som del av en livssynsdialog der temaet er:

Er det rett av mennesker å ta livet av dyr?

Del erfaringer med bruk av Samtavla med hverandre i etterkant. På hvilken måte kan et slikt verktøy være til støtte i dialogen?

Dersom erfaringene er positive, kan dere bruke Samtavla i en dialog om samme tema i hele klassen.

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Metoder for samtale og dialog

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Dialog som metode i religion og etikkDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sokratisk seminar

 • SubjectMaterialFagstoff

  Strukturert filosofisk samtale

Oppgaver og aktiviteter