Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Utforsk religion og religiøsitet i nærområdet

Det er ikke nok å lese bøker for å bli klok. Å søke kunnskap handler også om å utforske den verdenen vi alle er en del av. Det kan du blant annet gjøre gjennom systematisk observasjon.

LK20
Ung kvinne med rød lue holder et forstørrelsesglass foran det ene øyet. Foto.

Utforsk nærmiljøet

Denne aktiviteten forutsetter at læreren setter av tid til utforsking i undervisningstimene, og at du som elev er villig til å bruke noe av fritida di. Dann gjerne par eller grupper i klassen. Det er både gøy og lærerikt å utforske verden sammen!

Finn ut hvilke faste samlinger/sermonier som finner sted i regi av trossamfunn og menigheter der dere bor, og når disse foregår.

Bli enige om hvem i klassen som oppsøker hvilken forsamling. Gi beskjed på forhånd om at dere kommer, men be om å få stå eller sitte et sted der dere ikke virker forstyrrende inn på det dere skal observere. Dersom dere ønsker å registrere det dere observerer ved hjelp av videoopptak på mobiltelefonen, må dere innhente tillatelse til det på forhånd.

Formuler to problemstillinger

Diskuter gruppevis aktuelle problemstillinger dere ønsker å få svar på når det gjelder religion og religiøsitet i trossamfunn og menigheter i nærmiljøet. Deretter blir klassen enige om to problemstillinger som dere ønsker å utforske ved hjelp av observasjon.

Formuler problemstillingene i to enkle setninger. Sjekk at alle i klassen forstår disse setningene på samme måte.

Enkelt observasjonsoppdrag

Et enkelt observasjonsoppdrag kan f.eks. gå ut på:

 • Registrer hvor mange som er til stede, og hvordan disse fordeler seg på menn og kvinner.
 • Registrer alderssammensetningen i forsamlingen (barn – unge – middelaldrende – eldre).
 • Registrer hvilke rutinemessige handlinger som blir gjennomført i løpet av samlingen/sermonien.
 • Registrer hvordan det fysiske rommet handlingen foregår i er utformet og utsmykket.

Komplekst observasjonsoppdrag

Et mer kompleks observasjonsoppdrag kan for eksempel gå ut på å registrere kommunikasjonen mellom de menneskene som er til stede:

 • Beskriv de fysiske omgivelsene for kommunikasjonen (sted, innredning, gjenstander som inngår i samhandlingen).
 • Hva er forutsetningen for kommunikasjonen?
 • Hva er hensikten med kommunikasjonen?
 • Hvilke roller inngår i denne kommunikasjonen?
 • Hvordan vil du beskrive samspillet mellom rollene?
 • Beskriv kroppsspråket til personer som har ulike roller. Hva kommer til uttrykk gjennom det?
 • Hvilke normer, verdier og forestillinger kommer til uttrykk gjennom det som blir sagt?

Analyser og tolk

Tilbake i klassen er tiden inne for å systematisere og analysere det materialet dere har samlet inn gjennom observasjon.

 • Hva har dere funnet ut om de problemstillingene dere bestemte dere for å belyse?
 • Hvordan kan det dere observerte tolkes i lys av ulike teorier og perspektiver i faget religion og etikk?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Metoder for utforskning