Hopp til innhold

Fagartikkel

Kjønnsbundet arv

Kjønnsbundet arv er når arvelige egenskaper finnes i kjønnskromosomene. Fargeblindhet og blødersyke er eksempler på kjønnsbundet arv.

LK06
Kongelige på tronen med små barn. Maleri.

Dronning Victoria brakte arveanlegg for blødersykdom inn i Europas kongehus. Blødersykdom er en kjønnsbunden recessiv sykdom vanligvis knyttet til X-kromosomet. Sykdommen kommer derfor oftest til uttrykk hos menn.

Kjønnsbundet recessiv arv

X-bundet recessiv arv. Illustrasjon.

X-bundet recessiv arv. Når mor er bærer av den recessive kjønnsbundne egenskapen.

Test av fargesyn. Illustrasjon.

Personer med normalt fargesyn skal se tallet 6 i dette bildet. Personer som er fargeblinde for røde og grønne nyanser, ser ikke noe tall.

Genet som koder for fargesyn finnes i to utgaver (alleler): F for fargesyn og f for fargeblindhet/fargesvakhet, og disse finnes bare på X-kromosomet.

Siden kvinner har to X-kromosomer, må kvinner arve to kopier av det recessive allelet (ff) for at de skal bli fargeblinde.

Menn har bare ett X-kromosom og trenger derfor bare ett recessivt allel for å bli fargeblinde/fargesvake (f). Kvinner som har ett recessivt og ett dominant allel (Ff), har normalt fargesyn, men er bærere og kan få sønner som er fargeblinde/fargesvake.

Blødersykdom er et annet eksempel på kjønnsbundet recessiv arv. Den forekom blant Europas kongelige, og ble brakt inn gjennom dronning Victoria.

Krysningsskjema kjønnsbundet recessiv arv. Illustrasjon.

Kjønnsbundet recessiv arv.

Krysningsskjema. Illustrasjon.

X-bundet dominant egenskap hos far

Kjønnsbundet dominant arv

Når far er bærer av et dominant gen på sitt X-kromosom, vil alle hans døtre, men ingen av sønnene arve den egenskapen, siden sønnene bare får Y-kromosom fra far.

Når et dominant gen sitter på et av mors X-kromosomer, vil både sønner og døtre ha 50 prosent sjanse for å arve egenskapen.

X og Y

X-kromosomet er nesten tre ganger større enn Y-kromosomet. Det har gener som styrer langt flere egenskaper enn de som har med kjønn å gjøre.

Mulige kjønnsceller. Illustrasjon.

Kjønnskromosomer

Mutasjoner på X-kromosomet forårsaker en del recessive sykdommer som forekommer langt hyppigere hos menn fordi de bare har et X-kromosom.

Mer om X-kromosomet på wikipedia.org.

Om ulike syndrom skyldes feil antall kjønnskromosomer fra wikipedia.org.

Y-kromosomet utgjør bare 0,9 prosent av DNA-mengden hos menn og har hittil fått påvist 86 proteindannende gener. Det er ennå ikke kartlagt spesielle egenskaper som skyldes gener på Y-kromosomet, bortsett fra de som har med kjønn å gjøre. Det er allikevel noen som mener at hårete ører kan skyldes y-bundet arv. Mer om Y-kromosomet på wikipedia.org.


Kromosommutasjon: XYY-syndrom fra wikipedia.org..

Sist oppdatert 18.01.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering