Hopp til innhold

Oppgave

Løsningsforslag - Drivhuseffekten


Her finner du kortfattede forslag til svar på "Hør deg selv"-oppgavene om drivhuseffekten.

 1. Fordi utstrålingen ville blitt mye større, ville temperaturen i gjennomsnitt vært på -19 ºC.

 2. Nå ligger jordas gjennomsnittstemperatur på ca. 15 ºC.

 3. En drivhusgass er en gass som absorberer innkommende solenergi, og energi som stråles ut fra jorda. På den måten bidrar den til drivhuseffekten. Eksempler på drivhusgasser er vanndamp, karbondioksid, ozon, lystgass og metan.

 4. Det er vanndamp som bidrar mest til drivhuseffekten. Det er fordi det er mest av den, så til trodd for en liten relativ effekt, gir den en stor samlet virkning.

 5. At jorda er i energibalanse betyr at det er like mye energi som stråler ut fra jorda som det stråler inn. Jorda avgir altså like mye energi som den mottar.

 6. Teoretisk sett kan mennesker forbrenne så mye fossilt drivstoff at den tilførte energien varmer opp jorda, men den effekten er antakelig liten. En større effekt antas utslippet av drivhusgasser å ha, ved at de stenger inne mer av solenergien i atmosfæren.

 7. Klimaet beskriver de gjennomsnittlige værforhold på et sted over en lengre periode, gjerne 30 år.
 8. Klimagassenes økte drivhuseffekt kan få gjennomsnittstemperaturen til å øke, nedbørsforholdene kan endres, og de herskende vindsystemer kan også bli forskjellige fra tidligere. Hva endringene på det enkelte sted vil bestå i,er vanskelig å forutsi.
 9. Det er hovedsakelig to forhold som kan gi havnivåstigning: Varmere hav fører til at vannet utvider seg og is- og snødekke på land smelter.
 10. Så lenge tropisk regnskog står urørt, vil det være balanse mellom utslipp og forbruk av CO2 der. - Men hvis den hogges, vil nedbryting av trevirke og annet organisk materiale føre til et netto tilskudd av CO2 til atmosfæren.
 11. Isen i Arktis har blitt tynnere og har mindre utstrekning, isbreer på Grønland trekker seg tilbake, og permafrosten smelter i noen områder. Dette kan føre til at urbefolkningen i disse områdene ikke kan opprettholde sin levemåte som jegere, fiskere og reingjetere. For kystbefolkningen i resten av verden betyr det at det blir problemer med havnivåstigning.
 12. Det har blitt gjort forsøk på å erstatte energi fra fossilt drivstoff med fornybar energi, men foreløpig har ikke dette utgjort særlig store endringer. FNs klimapanel prøver å få til enighet gjennom internasjonale avtaler, men det viser seg vanskelig å få til i praksis.
Sist oppdatert 24.10.2018
Skrevet av Einar Berg

Læringsressurser

Drivhuseffekten gjør jorda levelig