Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan kan vi redusere forskjeller mellom rike og fattige land?

Det er store ulikheter mellom landene på jorda. Noen land er rike, og innbyggerne har gode levekår. Andre land er ekstremt fattige, og innbyggerne har dårlige levekår. FNs bærekraftsmål nummer 10 er å redusere ulikhet i og mellom land. Hvordan kan vi jobbe for å klare det?

LK20
Flagg fra ulike nasjoner. Foto.

Bakgrunn

Forskjellene mellom fattige og rike land har blitt mindre. Til gjengjeld har forskjellene innad i mange land blitt større. […] FNs bærekraftsmål har satt seg som mål at de fattigste 40 prosent av verdens befolkning skal oppnå en større inntektsøkning enn gjennomsnittet i befolkningen. Utdanning, skatt, bedre sosiale ordninger og fagorganisering er områder som vil stå sentralt. Det vil bli en stor utfordring i en verden hvor penger og politisk makt henger tett sammen.
(Lars Andreas Loe i intervju med Norad, se Norad, 2016)

Oppgave

I denne oppgaven skal dere bruke metoden 1 + 1 = 3 til å komme på ideer til hvordan vi kan nå FNs bærekraftsmål nummer 10.

 • tid: 20 minutter
 • hensikt: finne løsninger som kan bidra til å jevne ut ulikhetene i verden

Instruksjon

 1. Gå sammen i grupper på fire eller fem elever.
 2. Velg én i gruppa til å notere.
 3. Individuelt: Les om FNs bærekraftsmål nummer 10 i boksen under.
 4. I gruppa: Diskuter hva dere tenker at dette målet betyr og innebærer.
 5. I gruppa: Velg dere ut et land, og bruk 8–10 minutter på å skrive ned ideer dere kommer på som kan bidra til å utjevne ulikhetene i landet. Husk at alle forslag er like verdifulle. Ingen ideer er dumme. Det er ikke lov å si «nei». Alt er mulig! Nå er det om å gjøre å få fram så mange ideer som mulig.
 6. Bruk 2 minutter på å bli enige om hvilke to forslag dere har lyst til å dele med klassen.
 7. Gruppene får 1–2 minutter hver til å presentere sine to forslag for klassen. Si først hvilket land dere har fokusert på, før dere forteller om forslagene deres.
 8. Lag en plakat (digitalt eller på papir) med bilder fra landet «deres» og forslagene til hvordan ulikhetene kan utjevnes, og hva det kan bety for innbyggerne i landet.
FNs bærekraftsmål nummer 10: Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land


Situasjonen i dag
– Ulikhet i og mellom land er en grunn til bekymring, selv om det har vært utvikling. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men har ikke automatisk ført til mindre fattigdom. Inntektsforskjellen i verden øker til tross for at 40 prosent av verdens fattigste tjener bedre i dag enn tidligere.


Hva må til? For å redusere ulikhet i og mellom land må det finnes en rettferdig fordeling av et lands ressurser. De fattigste og de marginaliserte gruppene må gis muligheter og tjenester slik at de kan skape seg bedre levekår. Viktige tiltak er lik tilgang til skole, helsehjelp og gode skattesystemer.

Se NORADs video om FNs bærekraftsmål nummer 10.

Refleksjon i fellesskap

 • Hvorfor er det så store forskjeller i verden?
 • Hva vil det bety for oss å utjevne ulikhetene?
 • Hva kan vi som medmennesker bidra med?
 • Hva har du lært av denne oppgaven?
En tigger på gaten holder fram en pappkopp mot forbipasserende. Foto.

En tigger på gaten i Stockholm.

Kilder:

Norad. (2016, 4. oktober). For mye ulikhet er dårlig økonomi. Hentet fra https://norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/mal-10-mindre-ulikhet/

FN-sambandet. (2020, 16. juni). FNs bærekraftsmål. Hentet fra https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Sist oppdatert 13.05.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Idéutvikling og kreative metoder