Hopp til innhold

Fagartikkel

Konsekvenser ved brudd på lovene

Det kan bli kostbart både for økonomi og omdømme å opptre i strid med reglene i markedsføringsloven, varemerkeloven og åndsverkloven. Her kan du lese litt om hvilke konsekvenser slike brudd kan få. Selv om det kan være upopulære avgjørelser, deles det ut både gule og røde kort.

LK06
BIlde av tidligere Brannspiller Martin Andresen som er sint på dommeren etter ikke å ha fått straffespark mot Rosenborg.

Kontrollinstanser

Forbrukerombudet (FO) og Markedsrådet har som oppgave å føre kontroll med at markedsføringslovens regler overholdes. FO holder derfor et skarpt søkelys på næringslivets opptreden overfor forbrukerne, og kan fatte enkelte sanksjonsvedtak. I tillegg driver de utstrakt veilednings- og opplysningsvirksomhet. Markedsrådet avgjør saker de får overført fra Forbrukerombudet, og er ankeinstans for Forbrukerombudets vedtak.

Enkelte brudd på lovbestemmelsene kan være straffebelagt og bringes inn for domstolene til avgjørelse, men de fleste slike saker går som sivile saker, ikke straffesaker.

Overtredelse kan bli dyrt!

Brudd på markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven kan gi tvangsmulkt, høye overtredelsesgebyrer eller erstatningsdommer og kan føre til at den ulovlige virksomheten må opphøre. Ulovlige produkter kan i enkelte tilfeller kreves inndratt og destruert.

Noen eksempler fra 2011

  • Butikkjeden Living sendte SMS-reklame til et stort antall forbrukere som ikke hadde samtykket i å motta slike henvendelser. Markedsrådet avgjorde at dette var ulovlig spamming, og Living måtte betale 150 000 kroner i overtredelsesgebyr.
  • Selskapet M Quest AS sendte også ut SMS-reklame som spam til folk som ikke hadde samtykket. Men i tillegg fulgte de opp med en serie ukentlige meldinger som mottakerne måtte betale 200 kroner for å få, selv om de aldri hadde bestilt dette abonnementet. Denne saken ble ansett som svært grov, og Markedsrådet besluttet at selskapet og styreleder måtte betale overtredelsesgebyr på til sammen 650 000 kroner.
  • Borgarting lagmannsrett dømte Norpeis til å slutte å markedsføre og selge sin trioserie og til å betale erstatning til Jøtul med 6,5 millioner for tapt omsetning (senere satt noe ned grunnet en rettsanvendelsesfeil i tingretten). Grunnen var at Norpeis med sin ovnsserie Trio 1, 2, 3 bevisst hadde etterlignet Jøtuls F370-serie.

Det kan altså bli dyrt og ubehagelig ikke å overholde disse lovbestemmelsene!

Bilde av en kvinne som taster på sin iPhone.

Forbrukerombudet har behandlet mange saker som gjelder ulovlig SMS-reklame.

Sist oppdatert 29.11.2017
Skrevet av Bente Holmvang

Læringsressurser

Lovverket i markedsføring