Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvorfor lovverk innen markedsføring?

De som vil ha solgt produkter og tjenester, må planlegge og iverksette aktiviteter for å få produktene ut på markedet og sørge for etterspørsel fra kundene. Kreativitet, nyskaping, planlegging og markedsstrategier er viktig, men det er også viktig at markedsføringen holdes innenfor lovens rammer.

LK06
Bilde av et paragraftegn på et messingskilt. Foto.

Stor konkurranse krever faste rammer

Konkurranse i næringslivet er ønskelig, men det har vist seg å være nødvendig å sette noen grenser for hva de næringsdrivende kan tillate seg. Det gjelder både i forhold til forbrukerne og i forholdene næringsdrivende imellom. Behovet for lovgivning på området har også endret seg over tid, siden ny teknologi, nye markedsføringsmetoder og økt handel over landegrensene har gjort konkurransen større og forholdene mer komplekse.

Lovgivning i Norge siden 1922

Allerede i 1922 fikk man i Norge en lov om utilbørlig konkurranse. Denne loven ble avløst av markedsføringsloven (lov om kontroll med markedsføring) i 1972, som ble opphevet med virkning fra 1. juni 2009. Fra samme tidspunkt trådte den nye markedsføringsloven i kraft – lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv., som altså gjelder i dag. Les mer om loven her.

Bilde av ungdommer med EU flagg

Det er lettere for næringsdrivende å markedsføre produktene sine på tvers av landegrenser dersom lovgivningen er tilnærmet lik. Den norske markedsføringsloven har derfor blitt endret i samsvar med EUs direktiv om urimelig handelspraksis.

Hovedårsaken til at det kom en ny markedsføringslov, var at Norge måtte gjennomføre EUs direktiv om urimelig handelspraksis overfor forbrukere. Markedsføring av varer og tjenester skjer over landegrensene, og når direktivet er gjennomført i alle EU- og EØS-land, vil det bli enklere for næringsdrivende å markedsføre produkter og tjenester ved grenseoverskridende markedsføring. En reklamekampanje for eksempel for Puma®-produkter kan lettere benyttes i alle EU-land når lovgivningen er tilnærmet lik i alle landene.

Markedsføring i vid forstand

Markedsføring er mye mer enn bare salg og reklame. Markedsføring omfatter mange typer handlinger og aktiviteter, og markedsføringsloven retter seg mot næringsdrivendes markedsføring i vid forstand.

Lovens § 1 gir en pekepinn om hva dette dreier seg om:

Loven gjelder kontroll med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold og stiller krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

Sist oppdatert 21.11.2017
Skrevet av Bente Holmvang

Læringsressurser

Lovverket i markedsføring