Hopp til innhold

Fagartikkel

Biomasse gir bioenergi

Bioenergi stammer fra materiale som har vært levende. Energikildene kan for eksempel være ved til oppvarming eller biodiesel fra planteoljer.

Fra ved til hydrogen

Brenning av trevirke er den eldste formen for energi som mennesket har benyttet seg av. I dag utnyttes biomasse fortsatt på tradisjonell måte, men den blir også omdannet til drivstoff som biodiesel og hydrogen.

Bioenergi til oppvarming

Uforedlet bioenergi – ved og flis

I Norge, og mange andre land i verden, er det vanlig å bruke biomasse i form av ved til oppvarming. I land der elektrisitet og fossile energikilder er lite tilgjengelige, er ved eller tørket avføring fra husdyr ofte eneste alternativ for oppvarming av mat.

Eksempler på ubehandlet biomasse er ved, flis, husdyrgjødsel og torv.

Foredlet bioenergi – pelleter og trekull

Hvis vi bearbeider biomassen, får vi produkter med høyere energitetthet. Det gjør både frakt og lagring mer effektiv – i tillegg til at produktet blir mer anvendelig. Ulempen med foredlet biobrensel er at den er noe dyrere enn ubehandlet biomasse.

Eksempler på foredlet fast biomasse er pelleter og trekull.

Bioenergi som drivstoff

Foredlet biomasse, som bioetanol og biodiesel, brukes til å drive forbrenningsmotorer i kjøretøy. I 2017 utgjorde andelen biodrivstoff som ble brukt i Norge nesten 20 %. Halvparten av biodrivstoffet kom fra palmeolje. I Sverige selger mange bensinstasjoner E85, en blanding med 85 prosent etanol og 15 prosent bensin. Mesteparten av bioetanolen kommer fra sukkerrørproduksjon i Brasil.

Konvensjonelt biodrivstoff fra landbruksvekster

For å lage det man kaller konvensjonelt eller førstegenerasjons biodrivstoff, bruker man landbruksvekster til å lage biodiesel, bioetanol eller biogass. Disse plantene kan også brukes til mat og dyrefôr.

Avansert biodrivstoff med mikroorganismer og enzymer

I avansert eller andregenerasjons produksjon av biodrivstoff brukes rester fra andre prosesser. Slakteavfall kan bli til biogass, og brukt frityrolje kan bli til biodiesel. Enzymer kan bryte ned cellulose i tømmer og hogstavfall til sukker, som igjen kan brukes til produksjon av bioetanol.

Planter i havet kan også brukes for å produsere biodrivstoff. Dette omtales som tredjegenerasjons biodrivstoff. Så lenge vi ikke spiser tang og tare, konkurrerer ikke dette med arealer til matproduksjon, men kostnadene ved produksjon er høye, og tareskogene er viktige oppvekstmiljøer for fisk.

Sist faglig oppdatert 17.12.2018
Skrevet av Åge Guddingsmo, Nils H. Fløttre og Thomas Bedin
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter