Hopp til innhold

Fagartikkel

Bioenergi – en energibærer for framtida?

Biomasse som energikilde og energibærer blir ofte omtalt som CO2-nøytralt og miljøvennlig. Slike utsagn er ikke nødvendigvis usanne, men det er en del faktorer som påvirker hvor miljøvennlig det er.

"Biodrivstoff erstatter fossilt brensel"

Hvis vi bruker biodrivstoff til å erstatte fossile brensler som bensin og diesel, vil CO2-utslippene på sikt gå ned. Selv om både biodrivstoff, bensin og diesel gir utslipp av CO2, inngår CO2 fra trær og planter i et kretsløp med mye kortere omløpstid enn det olje og gass gjør.

"Biodrivstoff er CO2-nøytralt"

Med CO2-nøytralt menes at det vi forbrenner totalt sett ikke gir utslipp av CO2. Når vi brenner ved, frigjøres CO2. Hvis tilsvarende mengde CO2 tas opp igjen av et nytt tre, kan vi hevde at det ikke har blitt sluppet ut mer CO2 til atmosfæren. Vi må allikevel ta med i betraktningen at et tre trenger tid for å vokse, slik at CO2 som slippes ut når vi forbrenner biodrivstoff, ikke vil tas opp umiddelbart. Det kan være snakk om flere tiår før balansen er gjenopprettet. Begrepet klimanøytral brukes om aktiviteter som ikke bidrar til drivhuseffekt.

"Biodrivstoff produsert i Europa ødelegger regnskog"

Produsenter av biodrivstoff må kunne dokumentere at de ikke har hogget regnskog eller dyrket opp myrområder for å skaffe landområder til produksjon. Økt bruk av biodrivstoff fra matplanter produsert i Europa gjør at matproduksjonen flyttes til land der regnskogen hogges for å frigjøre jordbruksarealer.

"Produksjon av biodrivstoff er bra for økosystemet"

Hvis palmeoljeplantasjer etableres i områder som ligger brakk eller ikke har viktige biologiske verdier, kan de bidra positivt ved å stabilisere jordsmonn. Palmene som plantes vil også være med og ta opp CO2 fra atmosfæren.

"Sertifisert palmeolje sikrer bærekraftig biodrivstoff"

Siden mange har stilt spørsmål om hvor bærekraftig produksjonen av biodrivstoff har vært, har det kommet i stand ordninger som sørger for at produksjonen ikke skal fortrenge blant annet regnskog. Når Norge og EU kjøper opp store mengder palmeolje, må de som produserer mat kjøpe oljen et annet sted, muligens fra tidligere regnskogsområder. Produksjon av biodrivstoff kan indirekte bidra til hogst av regnskog, og dermed økte CO2-utslipp, fordi vi mister skog som kan ta opp CO2.

Sist faglig oppdatert 04.09.2018
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter