Hopp til innhold

Sørsamisk som førstespråk (YF)

Draama

Åvtelen maehtebe teater-vuasastallemem jallh filmem darjodh manuskriptem daarpesjibie. Manuskripesne tjaaleme mah dorjehtæjjah edtjieh jiehtedh jïh darjodh jïh lissine tjaaleme vihkeles viehkie-dïrregi bïjre guktie tjoevkesh, tjoeje, musihke, sminke, scene-vaarjoeh jïh scene-guvvie.