Hopp til innhold

Sørsamisk som førstespråk (YF)

Argumentasjovne

Argumenteradidh lea mubpide tsevtsedh. Mijjieh argumenteradibie dan åvteste mijjieh sïjhtebe govlehtoevedh jïh mubpijste guarkeme sjïdtedh, jïh dan åvteste mijjieh sïjhtebe jeatjebh edtjieh mijjine sïemes årrodh.