Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Donorer og kriterier for død

Forutsetningen for donasjon av organer som hjerte og lunger er at donor er hjernedød. Hvordan stilles diagnosen hjernedød, og hvem kan bli donor?

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Pasient lastes inn i helikopter. Foto.

Forutsetning for donasjon – hjernedød

Forutsetning for donasjon av vitale organer som hjerte og lunger, er at donor er hjernedød og at pasienten døde på et av landets godkjente donorsykehus ( Oversikt over godkjente donorsykehus på Organdonasjon.no). I Norge er det lovpålagt å gjennomføre en røntgenundersøkelse som kan påvise opphevet sirkulasjon i hjernen før organdonasjon kan finne sted.

Mor og datter omfavner hverandre.

Hvis en pasient blir erklært hjernedød og er aktuell som donor, vil man opprettholde organenes funksjoner blant annet ved hjelp av respirator. Dette gir de pårørende tid til å snakke sammen før en avgjørelse må tas. Det er spesielt viktig når avdøde ikke har uttrykt et klart standpunkt til donasjon.

Hvordan stilles diagnosen hjernedød?

I Norge er dødsdefinisjonen nedfelt i lovverket:

Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova) på Lovdata.no

Definisjonen er knyttet til total og varig ødeleggelse av hjernen med irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme.

Et hjerte ligger i saltvann og is i en gjennomsiktig plastpose. Foto.

Et donert hjerte. Organer som skal transplanteres blir nedkjølt og fraktet til Rikshospitalet hvor mottakere ankommer på kort varsel og transplantasjoner blir gjennomført.

For å stille diagnosen «død ved total ødeleggelse av hjernen», mens åndedrett og hjertevirksomhet opprettholdes ved kunstige midler, må alle de følgende kriteriene være oppfylt:

  1. erkjent sykdom eller skade i skallehulen
  2. total bevisstløshet
  3. opphør av eget åndedrett
  4. fravær av alle hjernenervereflekser
  5. opphør av hjernens elektriske aktivitet (flatt EEG)
  6. opphevet blodtilførsel til hjernen påvist ved røntgenfotografering av hodet etter innsprøyting av kontrastmiddel i halspulsåren (cerebral angiografi).[1]

Siden de fleste pasientene som dør på sykehus, dør av hjertestans uten at hjernen er død på forhånd, er det få pasienter som oppfyller kriteriene for organdonasjon. For å øke tilgangen på organer til transplantasjon, ønsker flere forskere å endre kriteriene for organdonasjon til også å gjelde hjertedød[2]

Hvem kan bli donor?

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å være donor, men det er kun personer som dør av hodeskader forårsaket av ulykker, blodpropp eller hjerneblødning som er aktuelle donorer. Unntaket er at man som levende donor kan donere én av sine to nyrer til en slektning eller nær venn.

Av de 40 000 personer som dør i Norge hvert år er det mindre enn 0,5 % som egner seg som donorer, det vil si mindre enn 200 personer.

Selv om loven her åpner for muligheter til å benytte organer fra avdøde til transplantasjoner uten at det foreligger tillatelse fra avdøde eller pårørende, så gjøres dette aldri i Norge.

Logo med en grønn person med en forlenget arm. Grafikk.

Logo til stiftelsen Organdonasjon.

Når donasjon er aktuelt, skal helsepersonell alltid spørre de pårørende om de kjenner den avdødes holdning til donasjon. Dersom avdøde hadde gitt samtykke til donasjon, for eksempel i form av et donorkort, er det dette som skal legges til grunn for gjennomføring av donasjon. Dersom pårørende likevel sterkt motsetter seg donasjon, har donoransvarlig lege anledning til å avvike fra avdødes ønske.

Hvis de pårørende ikke kjenner den avdødes holdning til donasjon, men ikke motsetter seg dette, kan donasjon gjennomføres. Når avdødes holdning til donasjon var negativ, blir donasjon ikke gjennomført.[3]

  1. 1«Dødskriterier». Torleiv Ole Rognum. Store medisinske leksikon. 2009.
  2. 2«Vil ha nye kriterier for organdonasjon». Anne Grete Storvik. Dagens medisin. 2009.
  3. 3«Spørsmål og svar om organdonasjon». Organdonasjon.no. Organdonasjon.no. 2019.
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Kristin Bøhle (CC BY-SA)

Læringsressurser

Organdonasjon og medisinske kriterier for død