Hopp til innhold

Fagartikkel

Lokale mønstre i biomangfold

Artsrikdom kan variere mye mellom ulike økosystemer og habitater. Ei næringsfattig myr har lavt antall arter sammenlignet med ei næringsrik myr. En tørr furuskog inneholder færre arter enn en tropisk regnskog. Det biologiske mangfoldet kan variere nokså mye over svært korte avstander.

Myrlandskap. Foto

Gradvise og brå endringer i biologisk mangfold

Elever gjør undersøkelser i fjellet. Foto

På rabber i fjellet er det gjerne gradvise endringer i fuktighet og næringstilgang.

Endringer i det biologiske mangfoldet henger sammen med endringer i miljøfaktorer. Biomangfoldet varierer ofte gradvis, fordi miljøfaktorene som påvirker det også varierer gradvis. Eksempler på slike miljøgradienter kan være fuktighet, næring og saltinnhold.

Andre ganger vises brå overganger med store ulikheter i biomangfold innen et lite område. Det skyldes store forskjeller i miljøfaktorer. Berggrunnen kan variere på denne måten.

Granplantefelt. Foto

Et granplantefelt: en brå menneskeskapt endring i biomangfold.

Når man beveger seg over berggrunn som er sammensatt av ulike felt, vil man kunne se brå overganger i artsutvalget. Flekker med et høyt innhold av tungmetaller viser en brå nedgang i biomangfold, mens kalkrike flekker kan vise en brå økning i biomangfold i forhold til omgivelsene med annen berggrunn.

Mangfold innen og mellom habitater

Noen habitater er generelt artsrike, mens andre er mer artsfattige. Dette er bestemt av lokale miljøforhold knyttet til berggrunn, vanntilgang, solinnstråling og lignende.

Et større område kan inneholde mange ulike habitater eller være ensartet. Et område med ensartet skog har færre arter i sum enn et variert område med skog av ulik utforming, myrer, bergskrenter og så videre.

Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Variasjon i biologisk mangfold

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter