Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvorfor skal vi ta vare på biomangfold?

Biomangfoldet er nødvendig for at økosystemene skal fungere. Du legger nok ikke merke til om en sjelden plante- eller dyreart forsvinner fra et naturområde, men det kan ha en avgjørende rolle for hvordan økosystemet fungerer. Vi vet altfor lite om artenes funksjon i økosystemene. Derfor er det viktig å ta vare på alle arter.

LK20LK06
Ville blomster i mange farger på eng. Foto

Blomstereng i Vesterålen

Økologiske argumenter

Kongeørn med rev i klørne. Foto

Kongeørn spiser på rødrev

Alle organismer er en del av et komplisert samspill i naturen. Vi vet for lite om dette samspillet da det ennå er mange arter som ikke er godt nok undersøkt. Her følger en oversikt over og eksempler på noen av de viktigste funksjonene en art kan ha i naturen.

 • artsmangfoldet trengs for å opprettholde næringskjeder og næringsnett
 • artene er avhengige av hverandre (samliv og symbiose)
 • nøkkelarter har betydning for mange andre arter
 • artsrikdom er viktig for jordsmonndannelse og for nedbrytningsprosesser i naturen
 • rovdyr og parasitter regulerer bestandene av mange arter
 • artsrikdommen utgjør en viktig reserve hvis miljøforholdene endres
les mer

Artsmangfoldet trengs for å opprettholde næringskjeder og næringsnett

Mylderet av insekter utgjør næringsgrunnlaget for en stor del av fuglelivet, bl.a. meiser, sangere og svaler. Meitemark og snegler er mat for troster, pinnsvin og grevlinger. Ørret og laks lever av vanninsekter eller av insekter på og ved vannflaten. Mus holder liv i rever, ugler og rovfugler.

Artene er avhengige av hverandre (samliv og symbiose)

Naturen har mange eksempler på samliv (symbiose) der begge parter er avhengige av hverandre. Blant blomster og insekter er det mange eksempler på gjensidig avhengighet. Blomstene får overført pollen, mens insektene får nektar. Mange planter er helt avhengige av et samliv med sopparter i jorda. Dette kalles sopprot eller mykorrhiza og gir utveksling av nødvendige næringsstoffer. Mange av de vanlige matsoppene, som kantarell og steinsopp, lever i symbiose med trær.

Nøkkelarter har betydning for mange andre arter

Noen arter kalles nøkkelarter fordi de gir livsgrunnlag for mange andre arter. Et eksempel er osp, som er det viktigste treslaget når spettene skal hakke ut reirhull. Gamle spettehull benyttes deretter av andre fuglearter som meiser, fluesnappere, ugler, duer og ender. Et annet eksempel er sild som gir grunnlag for mye annet liv langs kysten, blant annet i fuglefjellene. Flere fuglearter har gått sterkt tilbake, blant annet fordi sildestammen tidligere har vært overfisket. I Sørishavet er krillen mat for både fisk, pingviner og hvaler.

Artsrikdom er viktig for jordsmonndannelse og for nedbrytningsprosesser i naturen

Ett gram jord kan inneholde flere hundre millioner bakterier og opptil ti kilometer med levende sopphyfer. Et trillebårlass kompost kan inneholde et enormt mangfold av ulike organismer, som meitemark, midd, spretthaler, rundormer, hjuldyr, sopp og bakterier. Siden artene har ulike funksjoner, ulike enzymer og ulik evne til å omsette forskjellige stoffer, er de til sammen i stand til å bryte ned alle deler av døde dyr og planter. Dette er nødvendig for at næringsstoffene skal bli tilgjengelige på nytt i stoffkretsløpet.

Rovdyr og parasitter regulerer bestandene av mange arter

Hos hjortevilt kan fravær av store rovdyr gi så høy bestand at den «kollapser» på grunn av matmangel eller sykdom. I insektenes verden er det vist at snylteveps og rovinsekter regulerer bestander av plantespisende insekter. Uten reguleringsmekanismer ville mange arter med et enormt formeringspotensial vokst ukontrollert.

Artsrikdommen utgjør en viktig reserve hvis miljøforholdene endres

Dersom klimaendringene gir høyere temperaturer, kan granskogen forsvinne fra lavereliggende strøk i Sør-Norge. I stedet vil edelløvskog etablere seg, det vil si varmekjære treslag som eik, alm, lønn, lind og bøk. Dyre- og plantelivet i våre kommende skoger, vil hovedsakelig komme fra de små lommene av allerede eksisterende edelløvskog. Relativt raskt vil arter som er sjeldne i dag, overta og bli våre hverdagsarter. Den reparerende evnen naturen har, ligger i stor grad i artsmangfoldet.

Etiske argumenter

Bisamrotte. Foto.

Bisamrotte

Alle arter har en verdi i seg selv, uansett om den er nyttig for oss eller ikke. Å utrydde arter strider også mot prinsippene i "bærekraftig utvikling", fordi vi ødelegger for mulighetene til framtidige generasjoner.

 • urørt natur har en egenverdi
 • alle arter har en egenverdi
 • mange arter har langd "hevd" i å bebo kloden
 • hensyn til framtidig evolusjon
 • hensyn til framtidige generasjoner
 • koblingen mellom religioner og naturvern
les mer

Urørt natur har en egenverdi

Stilt overfor en urskog eller tett innpå en vill, urørt foss opplever mange en slags respekt for naturens storhet. Dette er naturdokumenter – resultater av naturens egne prosesser over lang tid, helt uten styring fra menneskets side. Disse kvalitetene kan bli borte for alltid hvis vi gjør store inngrep.

Alle arter har en egenverdi

Å tillegge en art egenverdi vil si å respektere artens rett til å eksistere og til å utfolde sitt livspotensial, uansett om arten er nyttig for oss eller ikke. Mange reagerer instinktivt mot for eksempel å fylle igjen de siste dammene hvor truede salamandere og øyenstikkere lever.

Mange arter har lang "hevd" på å bebo kloden

Mange organismer har lang "hevd" på å bebo kloden. Krokodiller, skilpadder, øyenstikkere og kakerlakker var utviklet allerede for flere hundre millioner år siden. Også naturens blomsterprakt var på plass lenge før våre apelignende forfedre tok de første forsiktige skritt på to bein. Menneskeslekten har kun eksistert i om lag 2 millioner år, og arten menneske bare en tiendedel av det igjen.

Hensyn til framtidig evolusjon

Mange føler at det er etisk galt å "klippe av" evolusjonære linjer, som kan bli råstoff for videre evolusjon. Havskilpaddene kan representere en slik linje. Jo større spekter av naturens mangfold som får være med inn i framtiden, desto mer materiale har evolusjonen å arbeide videre med.

Hensyn til framtidige generasjoner

De fleste føler umiddelbart et moralsk ansvar for de slektene som kommer etter oss. Et mangfold av naturtyper og arter er en god gave å gi videre. Biomangfold betyr sikkerhet, valgmulighet, livskvalitet og mulighet til å oppleve autentisk natur. Framtidige generasjoner bør få de samme mulighetene som oss. Ny teknologi kan i framtiden gi uante muligheter til å utnytte naturen uten å gjøre skade.

Koblingen mellom religioner og naturvern

Mange av verdens religioner og urbefolkninger (inkludert det samiske folket) kan på litt ulike måter ha et nært forhold til naturen. Dette er forhold som ikke bør ignoreres. Kristendommen er for eksempel opptatt av "skaperverket" som noe det er etisk riktig å verne om. Religionen kan være en universell døråpner til naturvernarbeidet.

Estetiske argumenter

Foss gjennom gønt skoglandskap. Foto.

Landskap med foss

Livskvalitet og trivsel handler om mer enn materiell velferd. Befolkningen trenger også en "grønn velferd". Naturopplevelsene betyr mye for oss. Når vi trenger avkobling fra det daglige maset, søker vi etter stillhet, skjønnhet og positive opplevelser. Den estetiske skjønnheten man opplever ved å se fargespill, former og samspill i urørt natur, gir tilfredsstillelse, inspirasjon og glede for mange.

 • helsefremmende natur
 • vakker og urørt natur er en kilde til rekreasjon og glede
 • "Biophilia":En grunnleggende interesse for natur og andre livsformer?
les mer

Helsefremmende natur

Det er viktige helsemessige og psykologiske effekter av intakt natur. Mangel på mosjon gir alvorlig helserisiko, og mange blir mer motivert av å trene i naturen. Natur virker også avstressende, gir rekreasjon og store opplevelser.

Vakker og urørt natur er en kilde til rekreasjon og glede

Naturen er en arena for livskvalitet og avkobling som ikke koster noe. Å ødelegge den kan medføre store kostnader til reparasjon eller erstatningstiltak. Bevaring av natur er ofte noe av det rimeligste man kan gjøre for å glede folk i nærmiljøet. Visshet om tilgang til urørt natur er kilde til glede og fasinasjon for mange.

"Biophilia": En grunnleggende interesse for natur og andre livsformer?

Mennesket har en naturlig, grunnleggende og medfødt interesse for arter og natur, som er menneskets ”egentlige hjem”. Intakt natur har gjerne en intuitiv betydning for mennesker.

Økonomiske argumenter

Svart frosk med røde tegninger sitter på ei hånd. Foto

Pilegiftfrosk, Ranitomeya amazonica

Den maten, de bygningsmaterialene og de klærne vi bruker, stammer fra ressurser som vi høster av i naturen. I tillegg nyter vi godt av naturens "varer og tjenester" i form av rensing av vann og luft, klimaregulering og produksjon av oksygen.

les mer

Trenger vi så mange ulike arter? Rent økonomisk er det mange flere arter som har verdi enn det vi vet og tenker på til daglig. Mange kan etter hvert utnyttes økonomisk gjennom genteknologi. Stadig ny kunnskap og en raskt voksende industri har gitt oss verktøy som gjør at vi kan utnytte økonomisk verdifulle egenskaper som artenes gener har. Biokjemiske prosesser blir for eksempel brukt til produksjon av medisiner og rensing av avfall.

Leting etter gener og stoffer kalles bioprospektering, og mange selskaper kjører et kappløp for å ta patenter på det de finner – også i Norge. På 1960-tallet ble det funnet en sopp (Cyclosporin) på Hardangervidda som inneholder viktige stoffer som brukes ved organtransplantasjoner, og som nå gir milliardinntekter til det sveitsiske legemiddelfirmaet som har patentet.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av SABIMA, Kristin Bøhle og Ragnhild Baglo

Læringsressurser

Vern av biomangfold