Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til feltrapporten

Disse oppgavene skal få deg til å reflektere over hvordan du og medelevene dine kan lage gode feltrapporter. Her får du trening i å vurdere hypoteser og feilkilder. Du får i tillegg øvelse i å vurdere og velge best mulig presentasjon av observasjonsdata.

LK20LK06
Jente med måleutstyr sitter på svaberg. Foto.

Måling av saltholdighet

Dokumentasjon om vannkvalitet

Se for dere at dere er på feltarbeid i fjæra og skal undersøke vannkvaliteten.

Oppgavebeskrivelse for undersøkelse av vannkvalitet

  1. På siden gis det fem ulike feltoppgaver om vannkvalitet. Velg to av disse oppgavene, og diskuter ulike hypoteser som kan settes fram til disse. Hva må dere tenke på når dere formulerer hypoteser?

  2. Tenk at dere foretar målinger av havets surhetsgrad (pH) på feltlokaliteten og får resultater som i tabellen under.

    Diskuter hvordan dere best kan vise resultatene grafisk i en feltrapport, og hvordan dere kan formulere ulike tolkninger av målingene. Drøft også hvilke feilkilder disse målingene kan ha, og hvordan dere ville forklart klassen hva pH er, under en tenkt presentasjon av feltrapporten. Hvilke illustrasjoner ville være viktige å bruke til dette avsnittet i rapporten?

Dyp

pH, lokalitet 1

pH, lokalitet 2

pH, lokalitet 3

Overflate

7,2

7,5

7,6

1 meter

7,9

8,0

7,2

10 meter

8,2

8,0

8,3

Dokumentasjon av fugleobservasjoner

Ei jente ser gjennom en kikkert. Foto.

Fugleobservasjoner ved hjelp av teleskop

Fugleobservasjoner er en feltoppgave om observasjon av fugl ved eksponert fjære. Tenk deg at du og resten av gruppa di observerte fugler en hel dag da dere var på feltarbeid, og at dere har tatt notater fra kamuflasjeteltet (se tabell).

Feltoppgave om fugleobservasjoner

Drøft i gruppa hvordan dere kan bearbeide disse resultatene, og hvordan dere kan presentere observasjonene i feltrapporten. Hvilke illustrasjoner ville dere ha brukt, og hvilke typer atferd hos fuglene ville dere ha lagt særlig vekt på å forklare?

Tidspunkt

Art

Observert (antall og atferd)

08.00

Svartbak

8 stk. Aktive, spiste fisk på land.

08.00

Fiskemåke (?)

Mange, minst 20. Hylte og skreik. I flukt.

08.40

Mink (!)

Skremte alle måkene. Svømte langs land.

09.15

En flokk ender, stokkender?

Fløy hurtig over bukta. Cirka 15 stk.

10.05

Småfugler (lerker?)

4–5 stk. Spiste i taren som lå langs stranden. Vi ser disse gjennom hele ettermiddagen, av og til én, andre ganger 3–4 stk. De liker seg her.

11.00

Matpause i teltet

Kari har makrell i tomat på brødskiva.

12.15

Lakseand

Et par, flotte! Hann og hunn, dykker etter mat.

12.25

Vandrefalk

Fløy hurtig over bukta, lakseendene fløy av sted.

14.10

Svartbak

2 stk. Satte seg på skjæret, den ene står på ett bein! Dovne fugler.

14.15

Falken kom tilbake

Fløy hurtig over bukta. Måkene stakk av.

14.30

Ærfugl

6 stk. 4 hanner, 2 hunner. Dykker. Hva spiser de? Svømmer over bukta, forsvinner bak odden.

15.10

Måker

En sjark kommer mot land. En haug med måker følger etter. Måkene skriker og plukker opp fiskeavfall.

15.30

Måker, fiskemåker, svartbak, gråmåke, sildemåke?

Mange, minst 50. Flere arter. En har gule bein og svarte vinger. Ligger på vannet i bukta, noen sitter på skjæret. Lager mye lyd. For et måkeliv!

16.10

Falken kom enda en gang

Fløy hurtig over bukta, måkene lettet og hylte som besatt.

Sist oppdatert 20.01.2021
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid