Hopp til innhold

Fagartikkel

Eksempler på feltarbeid i flere miljøer

Hvordan dere gjennomfører feltarbeidet, er opp til hver enkelt klasse: Hvor er det naturlig å dra, og hva er det naturlig å undersøke? Skal dere kartlegge ett økosystem grundig, eller skal dere studere enkeltprosesser og -arter i ulike biotoper?

LK20LK06
To ungdommer ligger på magen i et fjellområde og undersøker vegetasjonen. Foto.

Innsjø

Tre personer i en båt. De trekker garn. Foto.

Garnsetting til prøvefiske en tidlig morgen

Hvis dere velger innsjø som ekskursjonsområde, kan det også være naturlig å studere vegetasjon og i terrenget rundt vannet. Det vil gi en helhetsforståelse og et godt grunnlag for å forstå artsutvalget og de som organismene i vannet er tilpasset.

Prøvefiske er tidkrevende, men gir muligheter til å vurdere oppvekstvilkår, , om vannet er «overbefolket», og mye mer.

Fjære

Her er det naturlig å studere både ulike i strandsonen på land og livet i vannet. Hvilke fellestrekk og tilpasninger finner vi hos planter som kan vokse på en strandeng, eller hos dyr som lever med bølgeslag og varierende vannstand?

Se forslag til aktiviteter under Feltarbeid i fjæra.

Fjell

Biotoper som rabb, myr, snøleie, lynghei og fjellbjørkeskog byr på tøffe som krever god tilpasning fra de organismene som lever der. I dette sårbare økosystemet kan vi studere tilpasninger hos enkelte organismer, og vi kan se hvordan artsutvalget er styrt av miljøfaktorene i ulike habitater og nisjer.

Se forslag til aktiviteter under Feltarbeid på fjellet.

Elv

To ungdommer driver med feltarbeid i ei elv. Foto.

Livet i elva påvirkes av nedbør og avrenning fra hele . Organismer som lever i elva, må derfor tåle stadige variasjoner i vannstand, strøm, næringstilgang og temperatur. Laks, ørret og elvemusling er eksempler på organismer som har ulike preferanser og tilpasninger til elvebunn, strøm og vanndybde.

Skog

Ved å sammenligne bygningstrekk og tilpasninger hos arter i løvskog, i granskog og på hogstflater får vi innsikt i den variasjonen som finnes i ulike og . Metoder som og kan brukes til å tallfeste forekomster i de ulike miljøene. Ved å følge det samme området høst, vinter og vår kan vi se flere typer av tilpasninger og registrere hvordan artsutvalget varierer med årstida. Vi kan også se på jordprofiler, sette ut insektfeller og studere spor og sportegn for å se hvilke dyr som lever i de ulike skogstypene.

Myr

To personer går over ei rød myr. Foto.

På vei til hytta etter en lang og fin dag i felten

Mye vann, lav temperatur, lav pH-verdi og mangel på oksygen stiller spesielle krav til arter som skal vokse på ei myr. Torvmosen er for eksempel verdt et studium, blant annet fordi den utskiller (som er bakteriedrepende), har evne til å holde på vann og dessuten har konserverende og torvbyggende egenskaper.

Om torvmose: Visste du at?

Vi kan finne kjøttetende planter som er tilpasset næringsfattige forhold, og planter med luftstengler som tåler å stå i vann. Tuer og høljer har svært ulikt artsutvalg. Ved å sammenligne disse (gjerne med rute- eller linjeanalyse) kan vi se hvordan biologisk mangfold henger sammen med variasjon i og .

Sist oppdatert 20.01.2021
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid