Hopp til innhold

Øvelse

Eksamenssett 3 – lang forberedelsesdel

Elevene velger ett av fire tema når trekkfaget blir bekjentgjort 48 timer før eksamen. Ut fra det valgte temaet, forbereder elevene et foredrag på maksimalt 15 minutter, som presenteres under eksamen. Resten av oppgavene trekkes og kan deles ut 45 minutter før eksamen, eller brukes som en uforberedt del av eksamen.

Elever holder presentasjon for klassen. Foto.

Biologi 1 (REA3001)

Muntlig-praktisk eksamen 2013

Forberedelsestid

 • Tema: 2 dager. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden.
 • Oppgavene: 45 minutter. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt bruk av internett og kommunikasjon med andre. Det er tillatt å ta med notater fra forberedelsen inn til eksamineringen.


Temavalg når trekkfag bekjentgjøres

 1. Forklar transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer.
 2. Sammenlign hormonsystemet og nervesystemet, og forklar hvordan disse systemene kan bli påvirket av ulike stoffer.
 3. Forklar hvordan opptak og transport av vann og oppløste stoffer skjer hos planter, og diskuter hvilke tilpasninger planter kan ha til ulike levevilkår.
 4. Gjør greie for hvordan immunforsvaret virker.


Trekkoppgaver

Oppgave 1

 1. Funksjon og tilpasning
  1. Hvordan skjer respirasjon hos fisk, insekter og fugler?
  2. Hvordan fungerer hormoner (planter og dyr)?
  3. Praktisk: Hvordan kan man teste virkningen av etylen på planter? Forsøksresultat legges fram og eleven må tolke resultatet.
 2. Biologisk mangfold
  1. Hva er en art? Flere definisjoner, men alle har en eller flere svakheter.
  2. Hva er biologisk mangfold? (FN-definisjonen)
  3. Hva truer det biologiske mangfoldet?
 3. Cellebiologi, fysiologien til mennesket
  Virus og bakterier blir begge omtalt som sykdomsfremkallende i media og dagligtale.
  Er det riktig å sette likhetstegn mellom virus og bakterier?

Oppgave 2

 1. Cellebiologi
  1. Hvordan tar celler opp næringsstoffer?
  2. Kan en celle bli ubegrenset stor?
  3. Praktisk: Osmose – forklar fenomenet! (Relater til osmoregulering hos fisk og problemer hos encellede organismer, samt nyrefunksjon.)
 2. Biologisk mangfold
  1. Hvordan er det vitenskapelige navnet på en art bygd opp, og hvilke fordeler har dette systemet?
  2. Hvordan er det taksonomiske systemet bygd opp? (Figur er tilgjengelig.)
 3. Funksjon og tilpasning
  1. Hvilke fordeler har kjønnet formering framfor ukjønnet formering?
  2. Forklar forskjellen på gametofyttgenerasjon og sporofyttgenerasjon. Her er det naturlig å ta utgangspunkt i moser og bregner.
 4. Fysiologien til mennesket
  1. Hvordan er nervesystemet bygd opp?
  2. Hvordan forplanter en nerveimpuls seg?

Oppgave 3

 1. Systematikk/biologisk mangfold
  1. Hvordan er det taksonomiske systemet bygd opp? (Figur er tilgjengelig.)
  2. Hvilke plantetyper (divisjoner) finnes?
  3. Praktisk: Artsprøver – artskunnskap knyttet til feltarbeidet.
 2. Fysiologien til mennesket
  1. Hvilke funksjoner har sirkulasjonssystemet?
  2. Forklar hvordan sirkulasjonssystemet fungerer hos mennesket.
  3. Hvorfor blir dette systemet regnet som mer effektivt enn hos fisk?
  4. Hvordan styres hjerterytmen?
 3. Funksjon og tilpasning
  1. Hvilke fordeler har kjønnet formering framfor ukjønnet?
  2. Hvordan foregår formeringen hos dekkfrøete planter?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Anders Eide

Læringsressurser

Eksamen i biologi 1