Hopp til innhold

Øvelse

Eksamenssett 2 – kort forberedelsesdel

Dette eksamenssettet inneholder både oppgavetekstene som eleven får utdelt (A – Forberedt), en uforberedt oppgave (B – Ukjent), samt momenter for eksaminator/sensor til spørsmålsstillingen. Elevene trekker oppgave 1A, 2A eller 3A når forberedelsestiden starter.

Kvinne tar notater på notatblokk. Foto.

Biologi 1 (REA3001)

Muntlig-praktisk eksamen

Forberedelsestid: 45 minutter. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt bruk av internett og kommunikasjon med andre. Det er tillatt å ta med notater fra forberedelsen inn til eksamineringen.

Oppgave 1

A – Forberedt

Cellen og transport gjennom cellemembranen

Vis at du kan gjøre greie for hvordan en eukaryot celle er bygget opp og hvilke hovedfunksjoner de ulike delene av cellen har. Gjør også greie for hvordan stoffer kan transporteres aktivt og passivt gjennom cellemembranen.

Progresjon og moment for eksaminator/sensor:

 • plantecelle versus dyrecelle
 • de viktigste organellene: cellemembran, cellevegg, kjerne, ribosomer, mitokondrium, ER, kloroplast, vakuole, vesikler, celleskjelett …… og deres hovedfunksjoner
 • oppbygning av cellemembranen
 • vannløselige versus fettløselige stoffer, eksempler på stoffer
 • aktiv versus passiv transport
 • ulike måter å diffundere gjennom cellemembranen på
 • ulike proteinkanaler
 • hvorfor et slikt mangfold av transportmekanismer?
 • begrepet osmolaritet
 • ulike mekanismer for aktiv transport gjennom cellemembranen

B – Ukjent

Generasjonsveksling hos planter, inkludert øvelse om kultur av sisselrot

Forklar hva du har i plastkaret foran deg og hva vi ville undersøke med denne øvelsen. Kom inn på metode og hvordan vi registrerte resultatene. Kommenter i denne sammenheng bildene/figurene som blir utlevert.

Progresjon og moment for eksaminator/sensor:

 • bruke bregnekulturen og bilder fra denne til å belyse generasjonsveksling – forklare hva vi har gjort, hva vi har observert og hvordan du vil drøfte observasjonene.
 • livssyklus hos sisselrot (forklar figur i detalj og kommenter tre bilder) – haploid/diploid – hva betyr dette?
 • kjønnet og ukjønnet formering i denne sammenheng
 • avhengig av vann til kjønnet formering
 • fordeler og ulemper for organismene
 • problemer, overraskelser, feilkilder? Generasjonsveksling hos et dyr – hva vet du om dette?

TILGJENGELIGE FIGURER:

Bilder fra sisselrotkulturen: ung gametofytt som spirer fra spore, voksende gametofytter og sporofytt som spirer fra gametofytt.

Oppgave 2

A – Forberedt

Respirasjonssystemer hos forskjellige dyregrupper

Gjør greie for hvordan respirasjonssystemet hos enkle til mer avanserte dyregrupper fungerer. Forklar også hva du legger i ordet ”gassutveksling” og hvordan gassutveksling henger sammen med respirasjon og et liv i ulike miljøer.

Progresjon og moment for eksaminator/sensor:

 • hva er respirasjon og gassutveksling?
 • sammenheng mellom respirasjon og celleånding
 • respirasjon hos livsformer på land kontra i vann
 • ulike dyregrupper og respirasjonsorganer, fra enkle (flatmark) til kompliserte (pattedyr og fugler)
 • hva med dyr som lever både på land og i vann? (amfibier)
 • begrensninger ved trakeer hos insekter
 • motstrømsprinsippet hos fisk
 • luftsekker hos fugler

B – Ukjent

Infusoriekultur og bakterier

Hva vet du om bakteriers oppbygning og nisjer (roller) i naturen? Forklar hvordan vi gjennom å følge livet i to infusoriekulturer har kunnet studere bakterier, protister og enkle, flercella dyr. Gjør greie for metoden og for noe av mangfoldet i kulturene ved å kommentere filmen som blir vist. Kom også inn på faktorer som begrenser livet i slike kulturer.

Progresjon og moment for eksaminator/sensor:

 • hvordan er bakteriene oppbygd (generelle bygningstrekk)?
 • hovedroller i naturen (nedbrytning, nitrogenfiksering, sykdomsfremkallere)
 • hvordan lager vi en infusoriekultur?
 • identifisere liv fra kulturene via filmer.
 • hvilke suksesjoner så vi i kulturene?
 • hvorfor og hvordan dukker det fram et så mangfoldig liv i 2 liter vann?
 • hvilke faktorer kan begrense livet i kulturene?
 • næringsnett fra kulturene

TILGJENGELIGE FILMER:

En video tatt opp med mikroskop som viser bakterier, encella dyr og dødt organisk materiale fra en av kulturene. Ciliater spiser bakterier. Bakterier bryter med dødt organisk materiale. Her er det rom for mange kommentarer. Vises via videokanon. En annen film viser leddmark (trolig Tubifex) sammen med mange andre organismer. Kan brukes til slutt om nødvendig.

Oppgave 3

A – Forberedt

Hjertet og sirkulasjonssystemet hos mennesker. Gjør greie for hvordan hjertet og blodkarsystemet hos mennesker er bygget opp og hvordan de i hovedsak fungerer. Knytt blodkarsystemet til transport av gasser i blodet, og til celleåndingen. Kom også inn på hvordan en uheldig livsstil kan skade og påvirke sirkulasjonssystemene.

Progresjon og moment for eksaminator/sensor:

 • kroppskretsløpet og lungekretsløpet
 • hjertets grunnleggende bygning, venstre og høyre side, O2-rikt/O2-fattig
 • arterier, vener og kapillærer
 • gassutveksling ved cellene, celleånding
 • røde blodceller og hemoglobin
 • konsentrasjonsstyrt binding av gasser
 • hjerte-karsykdommer, eksempler og følger
 • kommentere bilder av grisehjerte utvendig og innvendig, identifisere kransarterier, orientere hjerte, identifisere hjertekammer, hjerteklaffer og så videre.

B – Ukjent

Transport i planter

Forklar hva bildene du har foran deg viser og gjør greie for hvordan plantene tar opp og transporterer vann og oppløste næringsstoffer. Kom også inn på hvordan rota er bygget opp med tanke på opptak av vann og hvordan plantene kan løse problemet med å få tak i nok nitrogen.

Progresjon og moment for eksaminator/sensor:

 • hva transporteres?
 • korttransport og langtransport
 • ledningsvev og ledningsstrenger
 • vedvev og silvev
 • rotas anatomi, flere veier vannet kan gå, sentralsylinder, lagring av fotosynteseprodukter
 • enfrøbladet versus tofrøbladet
 • transport av vann knyttet til transport av sukrose
 • vannplanter versus landplanter
 • symbiose med bakterier

TILGJENGELIGE FIGURER:

Bilder av snitt av ledningsstreng, snitt av stengel, snitt av rota og bilde av transport av sukrose.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Eksamen i biologi 1