Hopp til innhold

Fagartikkel

Sykepleie ved multippel sklerose

Når noen lever med en uhelbredelig sykdom som gjør at de fungerer stadig dårligere, og trenger mer hjelp fra andre, krever det at helsepersonalet yter god omsorg.

LK20LK06
Person med Multippel Sklerose. Foto.

Multippel sklerose (MS) er en sykdom som har store individuelle forskjeller når det gjelder hva pasientene klarer selv, og derfor er det viktig å tilpasse hjelpen til den enkelte pasients ressurser og behov.

Mange av pasientene du møter som har sykdommen MS, kan ha hatt diagnosen i mange år før de eventuelt trenger hjelp i det daglige. Som oftest har de god innsikt i sin egen sykdom og vet hva slags hjelp de trenger.

I lenkesamlingen finner du fagtekster om sykepleie i forbindelse med de problemene og behovene som MS-pasienter kan ha.

Observasjon og rapport

Helsefagarbeideren må observere og rapportere endringer som tilsier at pasientens helsetilstand er blitt forverret. En MS-pasient kan bli immobil og få komplikasjoner på grunn av dette. Det er viktig å observere slik at man kan gjøre noe for å avhjelpe eventuelle forverringer.

Utfordringer til deg

 1. I innledningen står det at det er viktig å tilpasse hjelpen til den enkelte pasients ressurser
  og behov. Lag et tankekart der du skisserer mulige (sannsynlige) behov og problemer en person med MS kan ha.
 2. Ta utgangspunkt i eget tankekart og beskriv hvorfor du mener forslagene dine er aktuelle
  eller relevante.
 3. Hvilke samarbeidspartnere kan være aktuelle hvis du har omsorg for en pasient med MS? Begrunn svaret.
 4. Hvilke hjelpemidler kan være aktuelle for at en person med MS skal klare seg best mulig i hverdagen?
 5. Pasienter med MS kan være ekstra utsatt for komplikasjoner ved immobilitet.
  Beskriv hvilke og begrunn svaret.
 6. Beskriv hvorfor det kan være nyttig å være medlem av en interesseorganisajson.
Sist oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten, Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Sykdom og skader i nervesystemet