Hopp til innhold

Fagartikkel

Psykisk sykdom hos eldre

Alle former for psykiske lidelser som rammer unge mennesker, kan også ramme eldre. Oppgaven til alderspsykiatriske avdelinger er å diagnostisere, behandle og forebygge psykisk sykdom hos personer over 65 år.

Eldre dame med rullator leser avis på nettbrett. Foto.

Hvordan kan velferdsteknologi bidra til å forebygge ensomhet og psykiske lidelser?

Antall eldre i samfunnet øker, og dermed blir det også flere eldre med psykisk sykdom i tida framover. Eldre har gjerne flere somatiske plager og er mer utsatt for bivirkninger av medisiner. Dette påvirker det samlede sykdomsbildet, og psykisk sykdom hos eldre kan ha færre typiske trekk enn hos yngre aldersgrupper.

Diagnoser

De hyppigste psykiatriske diagnosene hos eldre er demens og moderate depressive eller angstpregede tilstander. De kan opptre i kombinasjon eller alene.

Årsaker

Årsakene til psykisk sykdom hos eldre ligger både i psykologiske, sosiale og biologiske faktorer. Psykiske reaksjoner på tap og omstillinger som den eldre opplever, kan være én årsak. Sosiale faktorer som endret familierolle, flytting til omsorgsbolig eller sykehjem, ensomhet og tap av sosialt nettverk kan også disponere for psykisk sykdom. Selve aldringa er den biologiske faktoren.

Med alderen svekkes helsa. Aldersbetingede endringer i hjernen kan redusere organismens motstandskraft, slik at psykisk sykdom lettere slår ut når vi blir utsatt for belastninger. Lavt stoffskifte og forhøyet blodsukker kan gi depresjonssymptomer. Dessuten kan enkelte legemidler gi psykiske bivirkninger.

Behandling

De fleste eldre med psykisk sykdom behandles av primærhelsetjenesten, men det finnes egne alderspsykiatriske avdelinger på sykehus og i sykehjem. Riktig behandling kan gi svært gode resultater, og de eldre får bedre livskvalitet og unngår å måtte bo på institusjon.

Fordi eldre er mer følsomme for bivirkninger av legemidler og interaksjoner mellom ulike medikamenter enn yngre, er det viktig at du som helsefagarbeider observerer og dokumenterer virkninger og bivirkninger av eventuelle psykofarmaka.

Psykososiale tiltak som dagsenter, hjemmetjeneste, støttekontakt og andre omsorgsformer inngår som viktige tiltak i behandlinga av psykisk sykdom hos eldre. Fysisk aktivitet er også viktig for å fremme god psykisk helse.

Utfordringer til deg

  1. Hvilke psykiske sykdommer er de vanligste hos eldre mennesker?
  2. Hva er de vanligste årsakene til psykisk sykdom hos eldre mennesker?
  3. Hvilke tiltak kan bedre livskvaliteten for eldre mennesker med psykiske lidelser?
  4. Hvilken rolle har du som helsefagarbeider i behandlinga og oppfølginga av eldre med psykisk sykdom?
Sist faglig oppdatert 15.06.2022
Skrevet av Birgit Flaten, Ingrid Sciefloe Myhre og Marit Smith Sørhøy
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmisbruk