Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er EU

I 1950 lanserte den franske utenriksministeren Robert Schuman sin plan om et økonomisk samarbeid mellom Frankrike og Tyskland. Hovedargumentet hans var at stater som handler sammen, gjør alt for å unngå krig, for krig vil jo ødelegge handelen.

Europaparlamentet. Foto.

9. mai 1950 var den første samarbeidsavtalen for det som den gangen het Den europeiske kull- og stålunionen på plass. Vi regner dette som selve startdagen for Den europeiske union, EU. Det viktigste politikkområdet for EU ble de fire frihetene: fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer.

Fri flyt av varer

Med Romatraktaten i 1957 begynte et tettere samarbeid mellom de seks første landene i EU: Italia, Frankrike, Forbundsrepublikken Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg. Det første målet var å bygge ned tollmurene mellom landene og opprette en felles tollgrense utad. Tanken var at varer ville bli billigere for forbrukerne hvis tollavgiftene mellom medlemslandene ble fjernet. I tillegg ville det også stimulere til et høyere forbruk generelt.

Fri flyt av tjenester

For å redusere kostnadene på blant annet nye byggeprosjekter innførte EU en ny anbudsordning. Et anbud er et av flere tilbud i en anbudskonkurranse. Flere leverandører tilbyr sine tjenester, og den beste får oppdraget. Anbud på byggeoppdrag skulle annonseres i alle EU land, ikke bare landet der det skulle bygges, noe som var vanlig tidligere. Slik konkurranse kunne gjøre nye prosjekter, for eksempel jernbane- og veiutbygging, billigere, og det ville komme forbrukerne i EU til gode. Dette har samtidig ført til spenninger mellom den utenlandske, billigere arbeidskraften og dem som tradisjonelt arbeidet i de konkurranseutsatte bransjene. Forbrukerne sier ja til billigere varer, men steiler hvis de selv må gå ned i lønn.

Fri flyt av kapital

Tidligere var det kraftige restriksjoner på hvor mye penger man kunne ta med seg inn i et annet europeisk land. Et viktig prinsipp for EU var å fjerne disse restriksjonene. Penger, eller kapital, skulle kunne flyttes fritt mellom landene.

Neste punkt var å få styr på de mange ulike valutaene, som daglig endret verdi i forhold til hverandre. Vekslingsgebyrer ved kjøp av et annet lands valuta gjorde handelen mellom landene dyrere. Først ble kursen på de ulike valutaene frosset, deretter begynte man å arbeide for en felles løsning. 19 av EUs 28 medlemsland har hittil (2016) innført euroen, slik at de samme myntene og sedlene kan brukes fra Finland i nord til Malta i sør. Sverige, Danmark og Storbritannia er eksempler på EU land som holder på de tradisjonelle valutaene sine. (NB! Storbritannia har vedtatt å melde seg ut av EU, men dette er en lang prosess som ikke er fullført enda).

Fri flyt av arbeidskraft

Alle innbyggere i EU kan fritt søke arbeid i et annet EU land. På 2000-tallet ble EU utvidet, og mange østeuropeiske land ble med. Disse landene har både lavere priser og lavere lønnsnivå enn de vesteuropeiske. Når arbeidere fra disse landene plutselig kunne få seg arbeid i Vest-Europa, førte det til at arbeidskraft fra de nye medlemslandene konkurrerte med innenlands arbeidskraft om hvem som kunne jobbe billigst.

EU-organer

EU-organerOppgave
EuropaparlamentetFolkevalgt organ med ansvar for lovgivning, tilsyn og budsjett.
Det europeiske rådet (Toppmøtet)Det øverste politiske organet i EU, en forsamling av nasjonale regjeringssjefer, og i tillegg presidentene i Europakommisjonen og Europaparlamentet. Toppmøtet utformer EUs overordnede politiske strategier og utnevner personer i visse stillinger.
Den europeiske unions råd (også kalt Ministerrådet eller bare Rådet)Satt sammen av nasjonale ministre innenfor det saksområdet som blir debattert. Rådet har lovgivende myndighet, sammen med Europaparlamentet.
Europakommisjonen (EU-kommisjonen)Det utøvende organet i EU. Europakommisjonen forbereder lover og saker til Det europeiske rådet, Europaparlamentet og Ministerrådet Kommisjonspresidenten blir valgt av Det europeiske rådet.
EU-domstolenDen dømmende makt innenfor EUs rettsområde, avgjør tvistemålssaker som gjelder regelverket i EU.
Den europeiske sentralbankenansvarlig for pengepolitikken i eurosonen.
Revisjonsrådetreviderer unionens regnskap.
Sist oppdatert 07.07.2017
Skrevet av Clemens Saers
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

EU og Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er EUDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er EØS-avtalen?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er Schengen-samarbeidet?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Norge: utenfor og innenfor EU

 • SubjectMaterialFagstoff

  Interaktiv video: EU-forsker om Norge, EØS og Schengen

 • SubjectMaterialFagstoff

  EØS-midlene

 • SubjectMaterialFagstoff

  Valg til Europaparlamentet

Oppgaver og aktiviteter