Hopp til innhold

Fagartikkel

Levekår i dagens Norge

FNs utviklingsprogram (UNDP) har flere ganger rangert Norge som det beste landet å leve i. Her skal vi ta for oss noen av de faktorene som gjør at Norge kommer såpass høyt opp på listene, og vi skal se litt på hva som ligger bak tallene.

LK20LK06
To barn på fottur på Kvamsfjellet. Foto.

Verdens beste land å leve i?

Vi hører ofte at Norge er et av verdens beste land å leve i. LIkevel hører vi like ofte at folk klager over prisnivået på mat og bensin eller på skole og eldreomsorg i Norge. Begge deler kan nok være riktig. Vi skal ikke bagatellisere hvordan folk føler det, men samtidig er det kanskje greit å minne hverandre på at i det store og hele har nordmenn det veldig bra i forhold til de aller fleste andre. UNDP måler levestandarden på bakgrunn av forskjellige faktorer, blant annet forventet levealder, utdanning, inntekt og brutto nasjonalprodukt (BNP).

I FN-rapporten «Human Development Report» for 2017 lå Norge på førsteplass på FNs utviklingsindeks (Human Development Index, HDI). På de neste plassene ligger Australia og Sveits.

Forventet levealder

Norge har høy forventet levealder, en viktig faktor i levekårsstatistikken, og den gjennomsnittlige levealderen har økt betraktelig de siste hundre årene.[1]

Disse tallene sier oss mer hvis vi sammenlikner med andre land. ikke så mye før vi sammenlikner med andre land. Japan er kjent for å ha den høyeste levealderen i verden, med en forventet levealder på 86,7 år for kvinner og 80,2 år for menn. Brasil har forventet levealder på 78,3 år for kvinner og 70,7 for menn, men et land som ligger lavt på indeksen som Etiopia har forventet levealder på 66 år for kvinner og 62,2 år for menn (alle tall fra 2014).

Utdanning

Når det gjelder utdanning, ligger Norge på tredjeplass etter Australia og New Zealand (2013).[2] Det tallet UNDP har kommet fram til her, er basert på indikatorer som den voksne befolkningens lese- og skriveferdigheter og hvor mange som går i grunnskolen, i den videregående skolen og som tar høyere utdanning. I Norge har alle rett til gratis tiårig grunnskole, og med få unntak går alle barn på skolen. Alle skal også få mulighet til å ta videregående skole, men her er det litt mer varierende hvor mange som fortsetter og fullfører. Samtidig er det hele tolv forskjellige utdanningsprogrammer i videregående opplæring, noe som gjør at det er her forskjellene i utdanningsbakgrunn starter. Når det gjelder høyere utdanning, er det en av tre nordmenn som har utdanning fra høgskole eller universitet.[3]

Inntekt

Det er viktig å forstå at inntekt er et videre begrep enn lønn. Inntekt dekker både lønn fra arbeid, inntekter fra aksjer og investeringer, bostøtte og andre overføringer fra det offentlige, for eksempel barnetrygd, pensjon og sosialhjelp. Begrepet lønn bruker vi bare om betaling for utført arbeid for en arbeidsgiver. Likevel er det gjerne tallene for lønn vi ser på når vi vurderer inntektsnivået i samfunnet.

Siden begynnelsen av 1990-årene har vi i Norge hatt større lønnsvekst enn prisvekst. Det vil si at vi har hatt det vi kaller reallønnsvekst. Den gjennomsnittlige månedslønnen i 2014 var 42 300 kroner.[4] Selv om det også her i landet er store forskjeller på hva de høyest lønte og lavest lønte tjener, ligger gjennomsnittslønnen svært høyt i forhold til andre land i Europa. På den andre siden er det viktig å ha i bakhodet at dette er lønn før skatt, og at prisene i Norge er forholdsvis høye sammenliknet med andre land.

Sysselsetting

I Norge har vi nå liten arbeidsledighet. Ved utgangen av juni i 2017 var arbeidsledigheten 4,6 prosent. I norsk sammenheng er dette høyt, men sammenliknet med andre land er tallene fra Norge svært lave. FNs utviklingsprogram (UNDP) viser til tallene fra 2008–2013. Da hadde Norge 3,5 prosent arbeidsledighet. Nabolandene våre, Danmark og Sverige, hadde henholdsvis 7 prosent og 8 prosent arbeidsledighet. Hvis vi ser på eksempler utenfor Skandinavia, hadde Spania 26,1 prosent og Storbritannia 7,7 prosent. Norge har flere kvinner, eldre og unge i arbeid enn andre europeiske land.

  1. 1«Forventet levealder ved fødsel». . SSB. 2013.
  2. 2«UNDP Education Index». . UNDP. 2013.
  3. 3«SSB tema utdanning». . Statistisk sentralbyrå. 2014.
  4. 4«SSB tema lønn». . Statistisk sentralbyrå. 2014.
Sist oppdatert 07.07.2017
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Velferd og levekår