Hopp til innhold

Fagartikkel

Medienes samfunnsrolle

Media har endret seg enormt med Internett. I tillegg til enorme mengder informasjon fra ulike aktører, finner man blogger, debattfora og andre typer åpne nettsteder hvor alle kan delta. Hvordan påvirker det medienes samfunnsrolle?

Laptop. Foto.

Mediene i demokratiet

For at et demokrati skal fungere, må deltakerne ha

  • tilgang til informasjon om hva som foregår: Vi må for eksempel få meldinger om hendelser som angår mange mennesker. Vi må ha oversikt over ulike måter å løse problemer på. Vi må vite hvordan politikerne handler på vegne av oss, og hvilke planer de legger.
  • en arena der vi kan diskutere oss fram til gode måter å styre fellesskapet på. I den offentlige debatten diskuterer vi hva som er gode løsninger på våre felles problemer, hvordan våre felles penger (skattepengene) skal brukes, hvordan vi skal forholde oss til resten av verden, og hvilke planer vi skal legge for framtiden. Blant annet.

Mediene skal ivareta dette. Det er de som skal gi oss informasjon, og det er her vi skal kunne holde oss oppdatert på samfunnsdebatten – og delta når vi ønsker det.

Forskjellige massemedier:

  • aviser (på nett og på papir)
  • radio
  • tv
  • tidsskrift
  • bøker
  • film
  • ukeblader


I tillegg kommer blogger, debattfora og andre typer åpne nettsteder der det legges ut informasjon, eller der det foregår debatter hvor alle kan delta. På Internett finnes også mer private steder, som kanskje ikke kan kalles en del av mediebildet. I mange lukkede fora, for eksempel på Facebook, foregår også debatt og organisering av interessegrupper, så vi bør kanskje også regne dette som arenaer for samfunnsdebatt?

Vær Varsom-plakaten

I Norge har vi ikke mange lover som regulerer mediene. Men mediene har sine egne ”spilleregler”: Vær Varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Disse gjelder for alle typer medier. Du finner dem gjengitt på presse.no.

I Vær Varsom-plakaten leser vi om de etiske normene som gjelder for mediene (”trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner”, som det står i innledningen). Det første punktet i plakaten handler om hvilken rolle mediene skal spille i det norske samfunnet, og den begrunnes ut fra vår demokratiske styringsform:

1. Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Sist faglig oppdatert 15.08.2017
Skrevet av Trude Løvskar
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Politikk er påvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter