Hopp til innhold

Fagartikkel

Kulturkontekst

Kulturkonteksten er det mest omfattende kontekstuelle laget vi skal se på i diskursanalysen. Som navnet tilsier, handler dette om den kulturen som teksten springer ut av. En IKEA-katalog er uttrykk for en annen kultur enn rapmusikk.

LK06
Kvinnelig lærer underviser noen elever. Foto.

Hvilke konvensjoner ligger i skolekulturen?

I mange tilfeller er dette en ramme som vi ikke trenger å tenke så mye over. Teksten kan for eksempel springe ut av den nasjonale kulturen eller den skolekulturen vi selv er en del av. Det vil i slike tilfeller være nokså enkelt å forstå teksten. Andre ganger representerer teksten kulturer vi ikke kjenner inngående, eller mer spesialiserte kulturer.

Konvensjoner

Å studere kulturkonteksten handler i stor grad om å undersøke hvilke konvensjoner – altså hvilke spilleregler – som gjelder for kommunikasjonen. Konvensjoner for språkbruk finner vi innenfor mange områder: skole, media, helsevesen, servicenæringen og mange flere.

Felles for slike områder er at de ”krever” at deltakerne i kommunikasjonssituasjonen kjenner til og holder seg til de etablerte rollene som gjelder. På samme måte som en del aviser holder seg til ideologiske konvensjoner, holder vi oss også til konvensjoner når elev og lærer møtes i klasserommet. Både elevrollen og lærerrollen legger føringer for oss når vi skal kommunisere, og vi tar det som selvsagt at disse rollene blir fulgt.

Det verdensbildet vi er flasket opp på, oppfatter vi som regel som en selvsagt sak – og dersom vi vil overbevise andre om at dette verdensbildet er det rette, må vi også legge tankene våre fram slik at det framstår som selvsagt for alle. Diskursanalyse handler i stor grad om å peke på det i teksten som blir framstilt som nettopp er selvsagt for noen, men som kanskje ikke er det sett ifra et annet kulturelt ståsted.

Aviser med kulturelt eller politisk ståsted

Forskjellige aviser. Foto.

Norske aviser er mange, men er de veldig ulike?

Om vi går noen tiår bakover i tiden, var det vanlig at avisene i landet representerte ulike sider i norsk politikk. Den riksdekkende avisen Dagbladet var for eksempel en ”rød” avis med sterk forankring i arbeiderbevegelsen.

Utover 1980- og 90-tallet forandret dette seg. I dag er de fleste avisene, inkludert de to riksavisene VG og Dagbladet, i utgangspunktet partiuavhengige og markedsorienterte, og eierskapene i avisene er mer sammensatt. Likevel har vi fremdeles eksempel på det vi kaller meningsbærende aviser, som for eksempel Vårt Land, med en tydelig kristen profil, og Klassekampen, som i stor grad har overtatt den rollen Dagbladet tidligere hadde. Vi har også aviser som fokuserer på felt som økonomi og næringsliv, representert ved bl.a. Dagens Næringsliv.

Selv om de fleste avisene i dag er partiuavhengige, kan vi likevel spore et politisk eller religiøst ståsted i mange av dem. Mange vil si at VG representerer et høyrevridd bilde av verden, som i mange saker ligger tett opp til FRP sitt politiske syn. På liknende vis kan vi se at en del regionsaviser som Stavanger Aftenblad og Aftenposten er farget av regionale tradisjoner både i politiske og religiøse spørsmål. Det sier seg kanskje selv at slike kulturelle forankringer kan prege nyhetsstoffet i avisene, og det er i alle fall noe vi bør ha i bakhodet i arbeidet med diskursanalyser.

Også i andre sammenhenger kan det kulturelle bakteppet være styrende for teksten. Bedrifter, skoler og ulike konsern, har alle sine ”agendaer” – de vil oppnå noe med det de sier og skriver, og målet vil ofte være preget av nettopp den kulturen som råder.

Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Marita Aksnes og Torgrim Gram Økland

Læringsressurser

Tekst og samfunn