Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er god kommunikasjon?

Hva er god kommunikasjon? Det er kanskje lett å legge merke til når kommunikasjonen ikke fungerer, men vet du hva som skal til for å kommunisere godt? Kan vi bli enige om noen regler?

Helsefagarbeider på jobb. Foto.

I enkelte yrker der man jobber med mennesker er det særlig viktig å lytte – ikke bare med ørene, men også med øynene og de andre sansene våre.

Du har lært litt om kommunikasjonsmodeller og at det ikke må være for mange støyfaktorer hvis budskapet skal nå fram slik det var tenkt. Du har lært at støyfaktorer ikke bare er støy i forstanden "lyd", men også kan være slike forhold som en dialekt eller et språk mottaker ikke forstår, en relasjon mellom sender og mottaker som ikke er god, eller kanskje forskjellig kulturbakgrunn gjør at man koder og avkoder ulikt.

Hvis det er noen slike støyfaktorer i kommunikasjonssituasjonen, krever det ekstra mye av deltagerne, både når det gjelder innkoding og avkoding. Noe av det viktigste er å være velvillig innstilt til den du kommuniserer med og prøve å ikke la støyen forstyrre.

Kan du beskrive hva god kommunikasjon er?

Se på bildene. Synes du de sier noe om hva god kommunikasjon er? Begrunn svaret ditt.

Interkulturell og intrakulturell kommunikasjon. Illustrasjon.

Bilde nummer 1.

Klær og kommunikasjon. Foto.

Bilde nummer 2.

Alle smiler på samme språk. Foto.

Bilde nummer 3.

Symmetrisk relasjon og kommunikasjon

En symmetrisk relasjon innebærer at kontroll, makt og myndighet er jevnt fordelt mellom partene, slik at de danner likeverdige relasjoner. Ofte oppleves det slik i forholdet mellom gode venner eller kolleger som i ord og handling viser gjensidig respekt for hverandre. Symmetri forutsetter balanse i forholdet og at man opplever hverandre som jevnbyrdige.

Hvis partene ikke er likeverdige, kaller vi kommunikasjonen asymmetrisk. Vi vil alle oppleve å være i situasjoner der den vi kommuniserer med har makt over oss, eller at vi har makt over dem. Et eksempel på en asymmetrisk relasjon er forholdet mellom lærer og elev. Læreren har makt til å sette karakterer og vurdere din adferd og orden. Derfor vil du sannsynligvis kommunisere annerledes med læreren din enn med for eksempel lillebroren din. Du vil antagelig tilpasse både ordvalg og tonefall fordi det vil kunne gi ulike reaksjoner. Tenk deg forskjellen på å si "gå og legg deg" til henholdsvis læreren og lillebroren din. Hvordan påvirker relasjonen kommunikasjonen i disse to situasjonene?

Se på bildene igjen. Hvem synes du det ser ut som har en symmetrisk relasjon? Diskuter!

God kommunikasjon

God kommunikasjon handler altså om å være bevisst på situasjonen, hvem vi kommuniserer med, og hva som kan skape misforståelser. Det vil igjen bety at vi må tilpasse både verbalspråket og det nonverbale språket til hver enkelt situasjon.

En arbeidsplass er en arena hvor folk med ulik kulturell bakgrunn, ulik status og ulike relasjoner møtes. Det er nødvendig å ha en god og effektiv kommunikasjon. Her ser du et eksempel på noen regler som ofte verserer på arbeidsmøter for å unngå de vanligste kildene til støy.

10 punkt

  1. Vær en aktiv lytter
  2. Vær en aktiv deltaker
  3. Husk at du har noe å lære andre
  4. Husk at andre har noe å lære deg
  5. Respekter andres synspunkter
  6. Hold deg til saken
  7. Begrens deg, vær ikke møteplager
  8. Vær ikke redd for å stille spørsmål
  9. Vær åpen for gruppearbeid
  10. Vær ærlig mot deg selv og andre

Mange av punktene over er relevante i de fleste sammenhenger, også i skolehverdagen. Med det du har lært om kommunikasjon, synes du reglene er gode nok? Hva ville du i tilfelle ha føyd til på lista over?

Sist faglig oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Eli M. Huseby og Marthe Johanne Moe
Rettighetshaver: Mediesentret ved Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale