Hopp til innhold

Fagartikkel

Ovmessie faage-gïelh jïh terminologijh

Almetjh faage-gïelh jïh terminologijh evtiedamme juktie buektiehtidh sinsitnine hijvenlaakan soptsestalledh jïh guarkadidh barkoe-jielemisnie.

Ovmessie barkoeh. Guvvie.

Gruppe mennesker i ulike serviceyrker

Faage-gïelh jïh terminologijh

Almetjh joekehts faage-gïelh jallh terminologijh evtiedamme juktie buektiehtidh sinsitnine barkedh ovmessie faagigujmie, faagi bïjre soptsestalledh jïh guarkadidh. Gellie sjïere faage-gïelh evtiedamme dovletjistie, goh båatsoen jïh göölemen bïjre, jïh daaletjasse, goh industrijen jïh ekonomijen bïjre.

Daan biejjien jïjnjh faage-dïejvesh ammes gïelijste båetieh. Orrebe faage-gïelh gellien aejkien gaske-nasjonaale gïeline sjïdteme. Stoere seabradahkesne daaroen-gïele guhkiem åvtanamme juktie maehtebe daaletje jïh orre aamhtesi bïjre soptsestidh. Åarjel-saemien gïele ij dan gåhkese båateme. Saemien-gïelesne jïjnjh baakoeh mah annje fååtesieh juktie mijjieh gaajhken bïjre buektiehtibie aelhkieslaakan soptsestidh daaletje seabradahkesne.

Dan åvteste geervebe faagi- jïh teemajgujmie barkedh saemien-gïelesne, dovne barkoe-faageles ööhpehtimmie-programmesne jïh studije-ryöjreden ööhpehtimmie-programmesne.

Sist faglig oppdatert 20.01.2022
Skrevet av Marit M. Fjellheim

Læringsressurser

Faage-gïelh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter