Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh: Teknologije-faagh

Darjoeh laavenjasside faage-sæjrose «Barkoe-faageles teema».

Ovmessie dïrregh sigkesevåarhkosne. Guvvie.

Datne edtjh barkoe-prosessem/darjoemassem veeljedh jïh dam buerkiestidh. Digkedh lohkehtæjjine jïh veeljh teemam mejnie sïjhth barkedh. Darjoeh barkoe-buerkiestimmiem gusnie faage-maahtoem jïh sjiehteles faage-gïelem nuhtjh.

Daesnie nuhteligs litteratuvrh:

Gåessie dah jeatjebh åerieminie – naemhtie soptsesovvin Jïjnjevaereste (2007): Christer Olofsson. Gärjan jarkoestäjja Gerd Persson. Gullers Förlag.

Mijjien skovterh – Skuterhistorier – Fortellinger fra sørsamisk reindrift i går og i dag (2020): Aina Bye & Bengt Åke Jåma. Fagtrykk as, Steinkjer.

Sist faglig oppdatert 15.01.2023
Skrevet av Marit M. Fjellheim

Læringsressurser

Faage-gïelh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter