Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (BF jåa1/jåa2)

Gïele goh nuepie

Gïelen gellie dïrregh, juktie mijjieh maehtebe jiehtedh maam sïjhtebe. Juktie væjkalåbpoe gïeline sjïdtedh, tjoerebe jïjnjem lohkedh, tjaeledh jïh gaskesadtedh.

Gïele-vaarjelimmie

Saemien-gïele annje håvhtadamme. Guktie maehtebe gïelem vaarjelidh jïh evtiedidh? Maam maehtebe darjodh?

Baakoe-veeljeme

Daaletje seabradahkesne mijjieh jiene-jienebh orre baakoeh daarpesjibie. Gellien aejkien geerve sjiehteles baakoem gaavnedh. Mijjieh tjoerebe veeljedh lööneme-baakoem nuhtjedh jallh orre saemien seerkeme-baakoem darjodh.

Læringsressurser

Baakoe-veeljeme

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter