Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Man jïjnjem maahtah?

Datne gïeleldh vierhkie-vierhtiej bïjre lohkeme. Man jïjnjem måjhtah gïeleledh vierhkie-vierhtiej bïjre allegorije, allusjovne, symbole jïh sealoedimmie? Darjoeh laavenjasside.

Tastaturesne tjaelieminie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma.
Sist faglig oppdatert 14.01.2019

Læringsressurser

Gïeleldh vierhkie-vierhtieh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter