Hopp til innhold

Fagstoff

Personifikasjovne

Personifikasjovne sïejhme gïeleldh vierhkie-vierhtie. Maehtebe personifikasjovnem nuhtjedh gosse soptsestibie jïh tjaelebe.

Göökte tsåahkah haelehteminie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sïejhme viehkie-vierhtie

Personifikasjovne joekoen sïejhme gïeleldh vierhkie-vierhtie. Gosse mij akt abstrakte almetjen jïjtsevoeth åådtje, dellie daate personifikasjovne. Maehtebe personifikasjovnem nuhtjedh gosse soptsestibie jïh tjaelebe, men maehtebe aaj kåanstesne nuhtjedh.

Daesnie naan vuesiehtimmieh:

  • Tïjje haelehte
  • Frijjevoete akte voelpe
  • Jemhkelde guavla [1]
Jaememe båata Jedermannem veedtjedh. Guvvie.

Vuesiehtimmie kåansteste

Gosse mijjieh mïsse akt abstrakte almetji jïjtsevoeth vedtebe, dellie mijjese aelhkebe dam guarkedh. Tjiehpiedæjja Theodor Kittelsen guvvieh dorjeme gærjesne Svartedauden. Kittelsen lea sohtem guvviedamme goh almetje. Naemhtie sohte lea mij akt mij maahta gaajhkesidie båetedh. Aaj guarkebe guktie almetjh bïllijin jïh asvedin, sohte edtji jïjtse gåatan guessine båetedh.

Vuesiehtimmie litteratuvreste

Gærjesne Aarporten jïh åarjelsaemien smaaregh maehtebe soptsesem Klies Kliemman bïjre lohkedh. Soptsesisnie jaememe lea almetji hammoem åådtjeme. Jaememe lea jaemie-aajmoen voejkenh mah båetieh Klies Kliemman åemie gåmmebem veedtjedh.

CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma, Cecilie Isaksen Eftedal og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 11.09.2023

Læringsressurser

Gïeleldh vierhkie-vierhtieh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter