Hopp til innhold

Fagstoff

Sealoedimmie

Gosse mijjieh sealoedimmiem gïeleldh vierhkie-vierhtine nuhtjebe dellie eatneme, aath jïh kreekh maehtieh almetji jïjtsevoeth åadtjodh. Dovne biejjieladtje gïelesne jïh lidteratuvresne sïejhme sealoedimmiem nuhtjedh.

Gurhtie jaevresne. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Aath jielieminie

Paul Vesterfjell lea vaajesem Dah golme åerpenh soptsestamme. Daennie vaajesisnie tjuvjie, bïegke jïh værtoe sealoem åådtjeme.

Dan tïjjen lin golme åerpenh veasoeminie. Dan akten nomme Tjuvjie, dan mubpien nomme Bïegke jïh dan gåalmeden nomme Værtoe. Dah lin fealedeminie, lustestalleminie. Ånnetji die dïhte Tjuvjie jeahta:..[1]

Sealoedimmie diktesne

Inger-Mari Aikio-Arianaick lea sealoedimmiem nuhtjeme diktesne Soptsesem gosse datne vualkeme.

sïmmh rïesegasse

soptsesth gaamegasse

tjåårvh dållese [2]

Daennie diktesne eatneme jïh aath almetji jïjtsevoeth åadtjoeh. Rïesege, gaamege jïh dålle maehtieh goltelidh. Rïesegasse tjoerebe sïmmedh. Gaamegasse edtjebe soptsestidh, men dållese tjoerebe tjåarvodh. Mejtie dan åvteste gosse dålle buelieminie, dålle snæjra jïh dellie dålle ij govlh jis mijjieh ajve dïsse soptsestibie.

Kreekh aaj maehtieh sealoem utnedh

Gosse mijjieh soptsesh lohkebe dellie kreekh, ledieh jïh guelieh maehtieh almetji jïjtsevoeth åadtjodh. Dah maehtieh dovne garmere jïh gïemhpe årrodh, dah maehtieh måarahtovvedh, soptsestidh j.n.v.

Daesnie naan vuesiehtimmieh:

Soptsesisnie Gurhtie dellie gurhtie lea garmere jïh dïhte aaj måarahtåvva.

Soptsesisnie Bovtse jïh sïrve dellie bovtse jïh sïrve maehtieh sinsitnine soptsestidh.

Soptsesisnie Bïerne dellie bïerne lea gïemhpe jïh Lutnjestæjjam viehkehte gosse dïhte baenhtsesne.

Sealoedimmie empatijem voerkele

Man åvteste mijjieh ussjedibie aath maehtieh almetji jïjsevoeth utnedh? Kaanne dan åvteste mijjieh tuhtjebe aelhkebe eatnemen, kreeki jïh aati bïjre buerkiestidh gosse almetji jïjsevoeth dejtie vedtebe.

Gellie mijjeste gujht lyjhkede-kreekh utnebe. Mijjieh kreekide nommem vedtebe, jïh dah maehtieh maanine mijjese årrodh. Reklaamen tjïrrh aaj aatide jïjsevoeth vedtebe juktie maam akt doekedh.

baakoeh

Saemien

Daaroen

sealoedimmie

beskjeling

almetji jïjtsevoeth

menneskelige egenskaper

CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma.
Sist faglig oppdatert 21.11.2018

Læringsressurser

Gïeleldh vierhkie-vierhtieh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter