Hopp til innhold

Fagstoff

Allegorije

Allegorije lea greeske baakoe, mij åarjel-saemien gïelesne sjædta «jeatjahlaakan soptsestidh» jïh «jortehtidh». Gosse mijjieh allegorije teekstem lohkebe dle byörebe dam guarkedh goh guvvie mestie akt mij stuerebe jallh vihkielåbpoe.

Duvire loeseh gööleminie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Teekste mij maam akt jeatjebem vuesehte

Allegorije lea soptsestimmieh, teeksth jallh guvvieh. Ibie edtjh dejtie toelhkestidh öövre guktie leah, men symboli mietie. Maehtebe jiehtedh allegorije lea symbole. Mijjieh maehtebe allegorijem gaavnedh romaanine jallh draamine.

Fabele

Juvre-fabelh maehtieh allegorije-teekstine årrodh. Teekstesne Bïerne (gærjesne: Lohkede saemien) dellie mijjieh Lutniestæjjan bïjre lohkebe guhte eatnamisnie fealedeminie. Lutniestæjja edtja johken rastah jïh viehkiem daarpesje. Bïerne Lutniestæjjam viehkehte jïh dam johkem rastah saehtele. Dellie bïerne almetji jïjtsevoeth vuesehte. Men dah jeatjah juvrh jïh almetjh mah idtjin sïjhth Lutniestæjjam viehkiehtidh nåakebe jïjtsevoeth vuesiehtieh.

Viertiedasse

Viertiedasse lea seamma goh parabele. Viertiedasse lea åenehks teekste, mij jortigi-soptsesvuekien mietie tjaaleme. Viertiedasse lea biejjieladtje heannadimmiej bïjre. Heannadimmie lea goh guvvie gusnie mij akt jeatjebe vöörhkesovveme. Lohkije tjuara jïjtje pryövedh guarkedh man bïjre teekste.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

jïjtsevoeth

egenskaper

viertiedasse

lignelse

almetji jïjtsevoeth

menneskelige egenskaper

CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma.
Sist faglig oppdatert 21.11.2018

Læringsressurser

Gïeleldh vierhkie-vierhtieh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter