Hopp til innhold

Fagstoff

Påaste-kåarhteste Snap-bïevnesasse

Gaajhkh sjangerh jarkesieh. 50 jaepiej raajeste dellie sïejhme mijjieh telegraafen tjïrrh heelsegh seedtimh gosse hïeje jallh skylleme. Aaj sïejhme dellie påaste-kåarhtem jallh prieviem seedtedh.

Per Larsson Axmann. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sjangerh jarkesieh

Ibie vielie telegraafem utnieh. Jïh daelie ibie mahte vielie påaste-kåarhth seedth gænnah. Daelie tellefovnem nuhtjebe jïh ovmessie bïevnesh seedtebe. Ibie vielie mahte prieviem tjaelieh, men e-påastem. Mijjieh annje sjangerh goh læhkoestimmiem, eejehtalleme-heelsegem jïh persovneles prieviem nuhtjebe, men ajve orre medijumh nuhtjebe gosse edtjebe maam akt seedtedh. Jïh lissine mijjieh tjaelebe guktie medijumese sjeahta.

Paehpieristie gaske-vearman

Lohkeme-prievie aaj akte sjangere mij vuesehte guktie sjangere jarkese. Ibie daam sjangere-nommem mahte vielie nuhtjh, men daelie sjangere-nommh nuhtjebe guktie digkiedimmie-lahtese jïh digkiedimmie-artihkele. Dah orre nommh vuesiehtieh lohkije daelie sagke eadtjoehkåbpoe tjaeleme-råållam åtna goh aarebi.

Orre medijumh mijjem böörieh meatan årrodh

Daelie sïejhme gaajhkh medijumh mijjem böörieh maam akt darjodh, vuesiehtimmien gaavhtan maehtebe raadijovasse ringkedh jïh meatan årrodh aktene programmesne. Gosse tv:sne digkiedimmie-programme dellie maehtebe SMS-bïevnesh dïsse seedtedh. Mijjieh maehtebe aaj tjaeledh jïh lahtestidh bloggine, nedte-soptsestimmine jïh nedte-sæjrojne goh Wikipedia.

Jijtsistie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Orre medijumh orre funksjovnh vaeltieh

Daelie mijjieh orre medijumh joekehtslaakan nuhtjebe goh aarebi. Aalkovisnie mijjieh barre persovneles SMS-bïevnesh mubpide seedtimh tjædtjan, aahtjan, voelpide, jnv. Daelie orre sjangerh sïejhme sjïdteme. Mijjieh maehtebe tjåanghkoe-bööredimmieh gaske-viermesne seedtedh. SMS-bïevnesem påaste-paahken bïjre åadtjobe jïh gosse baenie-dåakteren gåajkoe edtjebe dellie SMS-bïevnesem baenie-dåaktaristie åadtjobe. Mijjieh maehtebe bïevnesigujmie steemmadidh jïh aaj tellefovnine beetnegh seedtedh. Daelie sïejhme sjïdteme Snap-bïevnesem seedtedh, jïjtsistie.

Orre teknologije orre nuepieh vadta

Orre teknologije mijjem viehkehte orre gaskesadteme-vuekieh evtiedidh. Mijjieh aajhtsebe ibie gaajhkh sjangerh vielie nuhtjh, men orre sjangerh båetieh. Mænngan aajhtsebe mah sjangerh daarpesjibie, mah sjangerh maehtebe nuhtjedh jïh mah sjangerh ibie vielie daarpesjh.

CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma, Eli Glomnes og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 12.03.2018

Læringsressurser

Sjangerh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter