Hopp til innhold

Oppgave

Biologisk mangfold

I jobben din som barne- og ungdomsarbeider kan de miljøbevisste valgene du tar, inspirere barn og unge til selv å ta miljøbevisste valg. Du går dermed foran som en god rollemodell. Her er det insektene som skal få hjelp av deg.

LK20
Hus til insekter med hull av ulik størrelse. Foto.

Insekter trenger også beskyttelse.

En viktig oppgave for deg som barne- og ungdomsarbeider er å vise verdier, holdninger og praksis som fremmer miljøbevisste valg hos barn og unge. Dersom vi klarer å få barn og unge til aktivt å ta del i miljøvern, kan det bidra til å påvirke framtiden positivt.

I dag kildesorter vi, tar i bruk naturmateriale, bruker miljøvennlige produkter og snakker om vern av dyr, blomster og trær i de aller fleste institusjoner. Det viser at vi er på vei og engasjerer oss i bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftmål nummer 15 tar for seg det å bevare det biologiske mangfoldet vi har, og det finnes flere arter av insekter som står i fare for å bli utryddet. Da er det viktig at du og barn og unge du jobber med, blir kjent med de artene vi har, og er med på å ta vare på dem.

Bli kjent med insekter

Del 1. Praktisk arbeid

 1. Velg deg et insekt som du har lyst til å lage en modell av og bli kjent med.

 2. Tegn en skisse av insektet ditt.

 3. Bruk materialer du finner i naturen, og lag insektet. Her er alt tillatt, men husk at du ikke må legge igjen ødeleggende spor i naturen.

 4. Dokumenter prosessen ved hjelp av bilder.

 5. Når du er ferdig, lager du et sluttbilde av insektet. Tenk at insektet ditt er på utstilling.

Del 2. Teoretisk arbeid

 1. Finn fakta om insektet du har valgt.

 2. Hvorfor er det viktig å ta vare på insekter?

 3. Lag en historie/fortelling/dikt/regle/sang/rap som du kunne ha fortalt til eller framført for ei barnegruppe, om insektet ditt. Velg selv alder. Bruk fantasien. Ordene du bruker, må være tilpasset barnas alder.

Del 3. Sluttproduktet

Lag en instruksjon som andre barne- og ungdomsarbeidere kan bruke når de lager dette insektet. Instruksjonen skal inneholde:

 • informasjon om insektets betydning i naturen

 • fakta om insektet

 • instruksjon til hvordan lage insektet. Bruk bilder som du tok under del 1.

 • historien/fortellingen/diktet/reglen/sangen/rapen som du laget, med forklaring på hvorfor denne egner seg for den aldersgruppa du hadde valgt

Del 4. Refleksjon

 1. Reflekter og diskuter med medelever om slike oppgaver, med å lage insekter, kan gjøre barn og unge mer miljøbevisste og bidra til at de ønsker å bevare artsmangfoldet.

 2. Hva lærte du av å gjennomføre denne oppgaven?

 3. Hvordan bidro denne oppgaven til at du fikk kunnskap og forståelse om artsmangfold?

 4. Hvilken betydning har det for barn og unge å ha kunnskap om artsmangfold for å ta vare på naturen?

 5. Hvordan kan du jobbe for å bidra til at barn og unge tar miljøbevisste valg?


Sist oppdatert 05.03.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen