Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva kan du gjøre for miljøet?

Som barne- og ungdomsarbeider skal du i ditt daglige arbeid ta miljøbevisste valg. Det vil si at du selv skal være en aktiv og ansvarlig deltaker i å gjøre valg som fremmer miljøet og bærekraftig utvikling. Hvordan skal du gjøre det?

LK20
En ungdom plukker søppel langs stranda. Foto.

Alt hjelper!

Miljøbevisste valg

Når du skal ta miljøbevisste valg i ditt yrke som barne- og ungdomsarbeider, må du vite hva du kan gjøre, og hva som er i tråd med samfunnets miljøverdier. I 2015 ble de 17 verdensmålene for bærekraftig utvikling vedtatt av FNs medlemsland.

Av disse 17 målene er det spesielt mål 12, 13, 14 og 15 som handler om miljøbevisste valg som du som individ kan ta. Når du setter deg godt inn i disse målene, vil du få større kunnskap om hvordan du kan ta miljøbevisste valg i yrket ditt.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi må sørge for å få ned forbruket vårt. I dag forbruker vi mer enn det kloden vår tåler, tenk bare på all maten vi kaster. I tillegg må vi redusere bruk av ressurser, bruk av miljøødeleggende stoffer og utslipp av farlige stoffer. Slå av lys og unødvendig varme, og kjøp rengjøringsprodukter som er miljømerket.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt, og resultatet blir klimaendringer som får alvorlige konsekvenser i alle land. Vi må kutte utslipp av CO2 og satse mer på fornybar energi. Vi bør redusere bruk av bil/moped/motorsykkel og heller satse på kollektivtrafikk eller sykkel.

Mål 14: Livet i havet

Havet gjøre det mulig for oss å leve på jorda, på grunn av temperaturen, kjemien, strømningene og livet som finnes der. Over halvparten av oksygenet vi puster inn, kommer fra havet. Vi må derfor beskytte det. Det betyr at vi må stanse forsøpling og forgiftning av havet og ta vare på sårbare arter.

Mål 15: Livet på land

Livet på land er truet ved at økosystemer ødelegges. Skogsområder må vernes slik at vi tar vare på de mange ulike artene av planter og dyr som lever der. Skogen gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr, og vi må unngå tap av det biologiske mangfoldet. Når vi ferdes i skogen, må vi vise respekt for planter og dyr og unngå å lage skadelige spor.

Forslag til hva du kan gjøre

Å ta miljøbevisste valg innebærer handlinger som fremmer bærekraftig utvikling, og det kan være nødvendig med en holdningsendring. Vi må jobbe sammen om å ta miljøbevisste valg, men det starter med deg selv. Det kan bety at du må endre din tenkning og væremåte for å kunne handle bærekraftig.

I tillegg til at du skal gjøre miljøbevisste valg, skal du, ifølge rammeplanen for barnehage og SFO samt læreplanene for skolen, fremme miljøbevissthet hos barn og unge.

Du må tenke nøye igjennom hvordan du skal formidle miljøbevisste valg til barn og unge. Barnehager og skoler/SFO skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden. Samtidig må vi passe på at vi ikke skremmer barn med dystre framtidsutsikter. Her blir det på mange måter et etisk dilemma. Vi vil jo at barna skal leve her og nå og oppleve barndommens egenverdi, samtidig som vi vil ta vare på framtiden.

Det kan være lurt at vi som jobber med barn og unge, klarer å gjøre miljøbevisste aktiviteter så automatisert som mulig. Å sortere avfall skal være like selvfølgelig som at vi vasker hender eller pusser tenner, å ikke kaste søppel i naturen skal være like selvfølgelig som å rydde opp etter oss når vi har spist.

I yrket ditt kan du sammen med barna:

 • sortere avfall riktig (papir, matavfall, plast, glass og metall samt spesialavfall)

 • dyrke mat selv

 • plante trær

 • unngå å kaste mat

 • lage kompostbinge

 • bygge insekthotell

 • lage flaggermuskasse

 • kjøpe produkter som er svanemerket og parfymefri

 • kjøpe miljøvennlige leker, tegnesaker og unngå elektroniske leker med kort levetid

 • unngå plastleker eller velge leker av hard plast

 • bruke ting i naturen som leker

 • reparere ting som går i stykker

 • redusere forbruket av elektrisk lys og varme

 • unngå overforbruk av papir

 • gjenbruke leker og tøy

 • oppføre dere respektfullt i naturen

 • plukke søppel og rydde strender

Det å gjøre aktivitetene sammen med barn og unge fremmer forståelse og lærdom om naturen, for eksempel gjennom å bygge en kompostbinge. Her kan vi undre oss sammen om hva som skjer når komposten brytes ned. Hvordan skjer det, og hvorfor blir kompost til jord? Samtidig tar du og barna et miljøbevisst valg ved å kompostere matavfall og grøntavfall.

Utfordringer til deg

 1. Hva betyr det å ta miljøbevisste valg?

 2. Miljøbevissthet kan handle om å endre holdninger og handlinger. Forklar hva som ligger i det.

 3. Hvilke utfordringer vil det være for deg å gjøre miljøbevisste valg i ditt liv? Hva må du endre hos deg selv?

Kilde

FN-sambandet. (8. januar 2021). FNs bærekraftsmål. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Sist oppdatert 08.05.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen