Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Nïekeds-tïjje

Laavenjassh tjaalegasse «Nïekeds-tïjje».

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Aborigijnalen guvvie. Guvvie.

1. laavenjasse

Guktie aborigijnerh vïenhtin lij aalkoevisnie eatnamisnie?

2. laavenjasse

Guktie almetjh åejjiem, kråahpem, gïeth jïh juelkieh åadtjoejin?

3. laavenjasse

Mij Nïekeds-tïjje? Buerkesth.

4. laavenjasse

Tjaelieh iktedimmiem jïh soptsesth soptsesem.

5. laavenjasse

Ohtsedh bïevnesh gaske-viermesne. Darjoeh åehpiedehtemen aborigijneri bïjre.

Sist oppdatert 22.11.2018
Tekst: Liv Karin Joma (CC BY-SA)

Læringsressurser

Jeatjah aalkoe-almetji soptsesh