1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. MarknadsføringsomgrepetChevronRight
  5. Forhold til offentlege styresmakterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forhold til offentlege styresmakter

Offentlege styresmakter eller styresmakter i stat og kommune er eitt av fleire kontaktpunkt for ein levedyktig organisasjon. Det er justis- og beredskapsministeren som leier arbeidet med lov- og regelverk i Noreg.

Bilete av Knut Storberget med Norges Lover.
Lovtekstar er sjeldan så detaljerte at dei gir svar på alle konkrete spørsmål. Derfor lagar styresmaktene i tillegg forskrifter, det vil seie utfyllande instruksar som er heimla i lova.

Lover og reglar må følgjast

Alle organisasjonar må rette seg etter offentlege styresmakter i stat og kommune og etter gjeldande lov- og regelverk. Til dømes må dei fleste organisasjonane betale skatt, og mange verksemder må følgje forskrifter om hygiene eller forureining.

I tillegg gjeld Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskrifta) for mange verksemder. Denne forskrifta skal syte for at bedriftene arbeider systematisk for å betre arbeidsmiljøet og tryggleiken til dei tilsette og for å unngå forureining.

Læringsressursar

Marknadsføringsomgrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale