Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og marknadsinformasjonChevronRight
  4. Marknadsinformasjonssystemet (MIS)ChevronRight
  5. Kvantitative og kvalitative metodarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kvantitative og kvalitative metodar

Datainnsamlingsmetodane vi bruker i marknadsundersøkingar, kan delast i to store grupper: kvantitative og kvalitative metodar.

"Ja" pluss "ja" er lik hundreprosent "Ja". Illustrasjon

Kvantitative undersøkingar

I nokre undersøkingar spør vi først og fremst om informasjon som er kvantifiserbar. Med dette meiner vi at informasjonen vi får, kan gjerast om til tal og statistikk. Sjå til dømes på spørsmålet nedanfor:

Kor ofte les du lokalavisa di?
  • dagleg
  • fire til seks dagar i veka
  • ein til tre dagar i veka
  • sjeldnare enn éin gong i veka
  • aldri

Om vi stiller dette spørsmålet til 1000 menneske, kan vi lett lage ein statistikk som gir oss oversikt over bruken av eit viktig medium i eit lokalmiljø.

Fordelar og ulemper

Kvantitative undersøkingar gjer det mogleg å hente inn og systematisere informasjon frå store informantgrupper. På den andre sida kan vi gå glipp av informasjon som ikkje er mogleg å talfeste, men som like fullt er viktig for ei bedrift. Éi moglegheit for å fange opp denne informasjonen er å leggje inn nokre opne spørsmål der informanten kan utdjupe svara sine og kommentere. Ei anna moglegheit er å gjennomføre såkalla kvalitative undersøkingar.

Kvalitative undersøkingar

Adjektivet kvalitativ er i slekt med ordet kvalitet, som tyder «eigenskap, karakter». Kvalitative data kan ikkje gjerast om til tal, og dei gir ein annan type informasjon enn kvantitative data. I kvalitative undersøkingar kan vi til dømes få fram meiningar, haldningar, ønske eller synspunkt. Svara vi får, kan vere så ulike at det ikkje gir meining å presse dei inn i ein statistikk. Dei må oppfattast som tendensar, eller dei må tolkast slik at dei gir meining og vonleg svar på det bedrifta ønskjer å få greie på.

Vi kan til dømes tenkje oss at ein sjokoladeprodusent ønskjer å utvikle ein ny type sjokolade som først og fremst har barn og unge som målgruppe. Marknadsavdelinga vil gjerne få vite noko om preferansane til denne aldersgruppa, og gjennomfører eit fokusgruppeintervju med ti jenter i alderen åtte til fjorten år. Svara og kommentarane til intervjudeltakarane kan til dømes samanfattast slik: «Gruppa var samde om at sjokoladen skulle vere søt, men ikkje for søt, og at jentene føretrekte brun sjokolade framfor kvit. Mange syntest at det var viktig med ei fargerik innpakning og at sjokoladen godt kunne sjå litt morosam ut.»

Vi kan gi ein sjokolade terningkast på utsjånad, smak, emballasje og så vidare. Då talfestar vi opplevinga vår av produktet. Ei
Vi kan gi ein sjokolade terningkast på utsjånad, smak, emballasje og så vidare. Då talfester vi opplevinga vår av produktet. Ei slik undersøking kan gi produsenten ein god peikepinn på kva som eventuelt må forbetrast, men dersom dei ønskjer å finne ut meir om korleis produktet kan bli betre, er det ein fordel å bruke utdjupande, kvalitative intervju.

Ein metode som blir brukt innanfor mange fag

Bruk av fokusgruppeintervju er ikkje avgrensa til tradisjonell marknadsføring. Videoklippet nedanfor viser til dømes eit fokusgruppeintervju i helsevesenet. Føremålet med intervjuet er å få kunnskap om behandling av personar med rusproblem og psykosar. Som du vil sjå, er det ikkje så lett å lage statistikk av informasjonen som kjem fram i intervjuet!

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs