Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. P for plassChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

P for plass

Det store spørsmålet innan distribusjon er, litt enkelt formulert: Kvar skal butikken liggje? Som marknadsførarar er vi opptekne av at kundane våre lett skal finne oss. Då må vi vere fysisk til stades med eit utsal der kundane våre ferdast.

Bilde av butikkskilt med ordet "plass".

Ein organisasjon må vurdere nøye kvar han ønskjer å selje produkta sine: Kva slags strok passar for produkta våre? Kva sel dei i nabobutikkane, og kva målgruppe vender dei seg til? Korleis passar våre eigne produkt og målgrupper til det nabobutikkane tilbyr?

Distribusjon

Det å velje rett utsalsstad er svært viktig når vi snakkar om plass, men plass som marknadsføringsverktøy handlar om meir. Det omfattar alt det arbeidet som er nødvendig for å få varer og tenester plass, det vil seie ut til kundane, på ein effektiv måte. Vi bruker omgrepet distribusjon om denne prosessen, og å distribuere betyr «å fordele eller sende ut noko». Vi kan seie at distribusjon er alt som skjer med ei vare frå ho blir produsert til ho når kunden.

Bilete av ei kvinne med Louis Vuitton-veske.
Vil ein Nille-butikk vere ein sjølvskriven nabo til ein Louis Vuitton-butikk, som sel svært dyre og eksklusive varer? Eller tiltrekkjer dei to typane butikkar til seg ulike kundegrupper?

Tilgjengelegheit

Alle verksemder er avhengige av å få levert varer eller tenester til kundane sine på rett stad og til rett tid. Derfor er avgjerdene ei bedrift tek på dette området, ofte avgjerande for om ein vil lykkast eller ikkje. Nøkkelordet innanfor distribusjon er tilgjengelegheit, anten i butikk, på nett, på telefon eller på andre stader der det måtte vere viktigast for ei bedrift å vere tilgjengeleg for kundane sine.

Transport og lagring

Distribusjonen kan gå direkte frå produsent til sluttbrukar, eller han kan gå gjennom eitt eller fleire mellomledd på vegen til kunden. Dersom distribusjonen går via mellomledd, blir det nødvendig med både transport og lagring på ein eller fleire stader. Transport og lagring er eit stort fagfelt i seg sjølv, og vi vil berre kort omtale det her i dette kapittelet.

Læringsressursar

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs