Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. Metodar for utforsking og dialogChevronRight
 4. Metodar for utforskingChevronRight
 5. Utforsk religion og religiøsitet i nærområdetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk religion og religiøsitet i nærområdet

Det er ikkje nok å lese bøker for å bli klok. Å søkje kunnskap handlar også om å utforske den verda vi alle er ein del av. Det kan du blant anna gjere gjennom systematisk observasjon.

Ung kvinne med rød lue holder et forstørrelsesglass foran det ene øyet. Foto.

Utforsk nærmiljøet

Denne aktiviteten førset at læraren set av tid til utforsking i undervisningstimane, og at du som elev er villig til å bruke noko av fritida di. Dann gjerne par eller grupper i klassen. Det er både gøy og lærerikt å utforske verda saman!

Finn ut kva for faste samlingar/sermoniar som finn stad i regi av trussamfunn og forsamlingar der de bur, og når desse går føre seg.

Bli einige om kven i klassen som oppsøkjer ulike forsamlingar. Gi beskjed på førehand om at de kjem, men be om å få stå eller sitje ein stad der de ikkje verkar forstyrrande inn på det de skal observere. Dersom de ønskjer å registrere det de observerer ved hjelp av videoopptak på mobiltelefonen, må de innhente løyve til det på førehand.

Formuler to problemstillingar

Diskuter gruppevis aktuelle problemstillingar de ønskjer å få svar på når det gjeld religion og religiøsitet i trussamfunn og forsamlingar i nærmiljøet. Deretter blir klassen einige om to problemstillingar som de ønskjer å utforske ved hjelp av observasjon.

Formuler problemstillingane i to enkle setningar. Sjekk at alle i klassen forstår desse setningane på same måten.

Enkelt observasjonsoppdrag

Eit enkelt observasjonsoppdrag kan til dømes gå ut på:

 • Registrer kor mange som er til stades, og korleis desse fordeler seg på menn og kvinner.
 • Registrer alderssamansetjinga i forsamlinga (barn – unge – middelaldrande – eldre).
 • Registrer kva for rutinemessige handlingar som blir gjennomførte i løpet av samlinga/sermonien.
 • Registrer korleis det fysiske rommet handlinga går føre seg i er utforma og utsmykka.

Komplekst observasjonsoppdrag

Eit meir komplekst observasjonsoppdrag kan for eksempel gå ut på å registrere kommunikasjonen mellom dei menneska som er til stades:

 • Beskriv dei fysiske omgivnadene for kommunikasjonen (stad, innreiing, gjenstandar som inngår i samhandlinga).
 • Hva er føresetnaden for kommunikasjonen?
 • Kva er hensikta med kommunikasjonen?
 • Kva for roller inngår i denne kommunikasjonen?
 • Korleis vil du beskrive samspelet mellom rollene?
 • Beskriv kroppsspråket til personar som har ulike roller. Kva kjem til uttrykk gjennom det?
 • Kva for normer, verdiar og førestillingar kjem til uttrykk gjennom det som blir sagt?

Analyser og tolk

Attende i klassen er tida inne for å systematisere og analysere det materialet de har samla inn gjennom observasjon.

 • Kva har de funne ut om dei problemstillingane de bestemte dykk for å belyse?
 • Korleis kan det de observerte tolkast i lys av ulike teoriar og perspektiv i faget religion og etikk?

Læringsressursar

Metodar for utforsking

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Skapingssoga slik vi finn ho i Bibelen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Den norrøne skapingssoga

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Norrøn mytologi: Balders død

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Samisk skapingssoge

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.