Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. Samisk religionChevronRight
  5. Veiviseren, ein film bygd på samiske mytarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Veiviseren, ein film bygd på samiske mytar

Filmen Veiviseren gir eit innblikk i sentrale verdiar i samisk kultur og religion, der mennesket inngår i eit større fellesskap som omfattar alt som lever og gror.

I filmen Veiviseren (Ofelaš) frå 1987 tek manusforfattar og regissør Nils Gaup utgangspunkt i eit gammalt samisk segn frå 1200-talet. Ein same blir teken til fange av ein karelsk røvarbande (tsjudane). Valet står mellom å bli drepen eller å forråde sitt eige folk. Men den samiske vegvisaren klarer med kløkt å leie angriparane utfor eit stup. Slik reddar han folket sitt frå ytre fiendar som vil plyndre og drepe dei.

I den samiske folketradisjonen blei den religiøse leiaren, noai´di eller noaide på norsk, tillagd magiske evner. Ein noaide var ein vegvisar for den gruppa han var leiar for. I filmen er det i utgangspunktet karakteren Raste som har rolla som vegvisar. Etter kvart blir oppgåva overført til ungguten Aigin, som blir sett på den største av alle prøvar, nemleg å måtte velje mellom å redde seg sjølv eller ofre livet for dei andre.

Samarbeidsoppgåve

Sjå filmen heime eller på skulen. Jobb deretter saman to og to med desse spørsmåla:

  1. Beskriv scener i filmen som viser kva magiske evner noaiden (vegvisaren) Raste har, og korleis desse evnene blir brukte til det beste for gruppa.
  2. I filmen møter vi fleire ville dyr som har ei viktig rolle i livet til samane: bjørn, ramn og reinokse. Kva eigenskapar blir desse dyra tillagde i filmforteljinga?
  3. Korleis ser ei runebomme ut? Kva blei ho brukt til? Kva rolle speler runebomma i filmen?
  4. Kva verdiar står sentralt i den samiske kulturen som blir skildra i filmen?
  5. Kva fortel tittelen «Veiviseren» om innhaldet i filmen?

Læringsressursar

Samisk religion