Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. Familie- og slektskapsordningarChevronRight
  5. Ekteskap i ulike kulturar – etnosentrisk eller kulturrelativistisk blikk? ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Ekteskap i ulike kulturar – etnosentrisk eller kulturrelativistisk blikk?

Føresetnadane for og funksjonar knytte til ekteskap, varierer i ulike kulturar. Det kan vere utfordrande å drøfte og forstå bakgrunnen for andre sine normer, verdiar og haldningar.

Pakistansk bryllup. Kvinne sitter tildekket med slør. Foto
Pakistansk bryllaup

Det er to omgrep som er nyttige å ha i mente før du går i gang med drøftingsoppgåva.

  • Etnosentrisme: når vi bruker vår eigen kultur som målestokk for å vurdere andre sin kultur, og vi oppfattar våre eigne verdiar og haldningar som dei "beste og rette".
  • Kulturrelativisme: å sjå andre sin kultur ut frå deira eigne premissar. Utsegner, handlingar og fenomen i ein spesifikk kultur må forståast i forhold til sin eigen kontekst og samanheng.

Viss vi berre drøftar ut frå vår eigen kulturelle ståstad, ser vi og forstår vi neppe at andre menneske kan sjå heilt annleis på verda enn vi gjer sjølve. På den andre sida: Har vi eit reint kulturrelativistisk syn, blir vi kanskje ute av stand til å ta moralske eller etiske standpunkt.

Når du skal løyse oppgåva under, får du bruk for begge omgrepa.

Sjå klippet med Nazish Khan før du går i gang med oppgåva.

Læringsressursar

Familie- og slektskapsordningar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter