Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. CellebiologiChevronRight
  4. Celler og organellarChevronRight
  5. Cellekjerne, cytoplasma og cytoskjelettChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Cellekjerne, cytoplasma og cytoskjelett

Dei fleste eukaryote celler har cellekjerne som forvaltar all informasjon som skal til for å danne og drifte heile organismen. Kjernen er omgitt av cytoplasmaet med organellar. I cytoplasmaet finst òg fleire typar proteinstrukturar som fungerer som dynamisk skjelett som gir styrke, form og rørsle.

Celler med tydelig cellekjerne og cytoskjelett. Foto.
På dette bildet er cellekjernen farga lilla. Cytoskjelettet består av både aktin (lyseblått) og microtubuli (gult).

Cellekjernen styrer cellens aktiviteter

Cellekjernen er informasjonssenteret som styrer aktivitetane til cellene. Kjernen er omgitt av ein dobbel kjernemembran med porer som kontrollerer transporten inn og ut av kjernen. Rommet mellom membranane står i kontakt med det kornete plasmanettverket (ru ER).

Arvestoffet

Kvar cellekjerne inneheld alt arvematerialet (DNAet) til heile organismen – genomet til organismen. DNA består av eit fint nettverk av tynne trådar som blir kalla . Under celledelinga blir kromatintrådane pakka tett rundt små proteinkuler (histon) og blir til kompakte kromosom som er synlege i mikroskop. Talet på kromosom og mengda DNA varierer mykje frå art til art.

Når cella skal produsere eit protein, må oppskrifta komme frå DNAet. Cella lagar då ein enkelttråda kopi av eitt gen i form av RNA. Denne kopieringa frå DNA til RNA blir kalla transkripsjon. RNAet er lite nok til at det slepp gjennom kjernemembranen og ut til cytoplasmaet, mens ”originalen” (DNAet) ligg trygt lagra inne i cellekjernen.

Nukleolus

Tegning av cellekjerne med membranporer, ribosomer og nukleolus.
Cellekjerne med nukleolus og kromatin.

Det finst ein eller fleire nukleoli i kjernen. I nukleolus blir ribosomalt RNA (rRNA) danna ut frå rRNA-gen som finst her. Ribosom består av rRNA og protein. Hos eukaryotar består ribosoma av to delar som blir frakta ut av kjernen og over til cytoplasmaet, der delane blir sette saman til ribosom. Ribosoma er dei organellane som driv proteinsyntese.

Cytoplasma – geléaktig væske med organellar

Mikroskopbilde av et hvitt blodlegeme.
Makrofag med mange lysosom i cytoplasmaet.

Cytoplasmaet er ei geléaktig væske som fyller rommet mellom cellemembranen og kjernen. Cytoplasmaet omfattar òg alle organellar, slik som mitokondrium og ribosom.

Væska kallar vi cytosol, og ho består for det meste av vatn, oppløyste mineral (ion) og næringsstoff. Cytosol tek opp omtrent halvparten av volumet i cella, og her skjer mange viktige oppbyggings- og nedbrytingsprosessar.

Cytoskjelettet støtter opp cella

Flimmerhår i rørsle. Det er mikrotubili i cytoskjelettet som står for desse rørslene.

Cytoplasmaet er spesielt rikt på protein som utgjer cytoskjelettet. Namnet skjelett kan gi inntrykk av ein rigid struktur, men cytoskjelettet er elastisk og svært dynamisk og blir kontinuerleg bygd opp og brote ned.

Cytoskjelettet hjelper cella til å halde på fasongen, gir mekanisk styrke og held organellane på plass eller flyttar dei. I tillegg tek delar av skjelettet (og sentriolane) del i splittinga av kromosoma under celledelinga.

Cytoskjellettet sørgjer òg for at musklar kan trekkje seg saman, og at makrofagar kan bevege seg mot betennelsesstaden.

les meir
Farget mikroskopbilde som viser lange grønne fibre på blå bakgrunn.
Mikrotubili – cytoskjelett

Celleskjelettet består av tre typar proteinfilamenter:

  • Mikrotubili dannar transportvegar inne i cella ved at såkalla motorprotein festar seg til mikrotubulirøyra og til elementa som skal fraktast.

  • Intermediære filament gir styrke og har i hovudoppgåve å motstå strekk.

  • Aktinfilament, som utgjer den største delen av cytoskjelettet, er viktige for forma og rørsla til cella (mellom anna muskelsamantrekningar).

Læringsressursar

Celler og organellar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar