1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Biologisk mangfaldChevronRight
 4. Vern av biomangfaldChevronRight
 5. Kva gjer vi for å ta vare på biomangfald?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kva gjer vi for å ta vare på biomangfald?

Miljøkonvensjonar er folkerettsleg bindande avtalar mellom land eller internasjonale organisasjonar. Desse skal sikre miljøet og den felles naturarven. Kvart land har eit ansvar, men samla innsats på tvers av landegrenser gir ofte betre moglegheit for å nå ei målsetjing.

Nasjonal lovgiving – naturmangfaldlova

Naturmangfaldlova er det viktigaste virkemidlet for å sikre naturen og biomangfaldet i Noreg. Ho gjelder også område som ikkje er verna. Lova er omfattande og gir rom for skjøn. Skal ho verke etter hensikta, må alle passe på at ho brukast på ein klok måte.

Kunnskapsbaserte avgjerder

Naturmangfaldlova legg opp til ei kunnskapsbasert forvaltning. Det vil seie at vi skal vite mest mogleg om effektane kvar gong det skal byggjast veg eller hus, eller når ein skog skal hoggast. Stortinget har bestemt at alle kommunane skal ha oversikt over, og kartleggje, biomangfaldet sitt. Dette er ein stor jobb, der statlege institusjonar og frivillige medverkar. Men det er framleis langt igjen til vi har god oversikt, mellom anna over dei viktigaste leveområda for sjeldne artar.

I kartet under kan du sjå kva som er kartlagt til dømes der du bor:

Artsdatabanken er ein nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfald. Den viktigaste oppgåva deira er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengeleg informasjon om norske artar og naturtypar. Dei held mellom anna ved like fleire nettbaserte databasar, som for eksempel raudlista over trua artar.

Læringsressursar

Vern av biomangfald

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Bioprospektering: Naturen sett med nye øyne. Bioteknologiskolen 9.

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Spurveforsking – bevaringsbiologi

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgåve – biologisk mangfald og skogbruk

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bioprospektering – naturen sett med nye auge

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff