Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfaldChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Biologisk mangfald

I "Biologisk mangfald" ser vi på samanhengen mellom miljø og artsutval. Dette brukar du til å forstå viktigheita av variasjon og bevaring av biologisk mangfald.

Biller festet til hvitt underlag med nåler. Foto

Få oversikt over mangfaldet med taksonomi

For å få oversikt over mangfaldet av artar må vi vite kva vi legg i omgrepet art. Du skal få oversikt over korleis vi organiserer artane i det vi kallar eit taksonomisk system.

Artane er i samspel med miljøet dei lever i. Dette gir opphav til variasjon i genar, artar, nisjer og habitat. Vi skal sjå på kvifor det er viktig å bevare det mangfaldet som denne variasjonen gir.

Emne

Biologisk mangfald

  • Det biologiske mangfaldet er mangfaldet av artar, genar og områda dei finst i. Nokre artar og område er sårbare og treng vern for å ikkje gå tapt.

  • Systematikk

    Systematikk gjer det lettare å samanlikne organismar, avgjere kven som høyrer same art og gi dei namn etter faste system.

  • Biologisk mangfald er viktig av mange grunnar, men kva er det eigentleg som avgjer hvor stort mangfaldet er i eit bestemt økosystem?

  • Sjølv om ei gruppe organismar høyrer til same art, kan dei vere ganske forskjellige og variere mykje i kva for genutgåver dei har og korleis dei ser ut.