Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjøraChevronRight
 5. Kva lever der hav møter land?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kva lever der hav møter land?

Området der hav og land møtest, kan vere ein kraftig bølgjeeksponert levestad. Organismar som held til her, er ofte tilpassa tøffe miljøforhold. I denne oppgåva skal du studere nettopp dette.

Elever gjør undersøkelser i fjæra. Foto

Føremål

I denne oppgåva skal du kartleggje tidvassona i ekskursjonsområdet.

Tidevassona – der hav og land møtest

Nærbilde av tangblomst. Foto
Tangblom er ingen plante, men hydroidar i slekta [i]Clava[/i]. Små koloniar kan ofte finnast på grisetang i fjøresona. Arten [i]C . multicornis[/i] er vanleg og utbreidd langs heile norskekysten.

Området der hav og land møtest – det vi kallar tidvassona – har ofte ein rik og særeigen flora og fauna. Det vil vere stor forskjell på korleis dette området ser ut, og kva som lever her. Dette er avhengig av kvar vi er i landet, ikkje minst fordi ulike delar av kysten vår har ulike tidvassforskjellar. Det er lettast å gjere denne oppgåva i område med små eller middels store tidvassforskjellar. Det er ein fordel om du på førehand veit kor stor forskjell det er mellom høgvatn og lågvatn i området ditt

Dyr og plantar som lever på grensa mellom hav og land, må vere tilpassa for å tole skiftande temperaturforhold, svingingar i saltinnhald, uttørking, overfløyming og kraftige bølgjeslag.

Storm skaper bølgjer som kan flytte store steinar, men albogesnigel, rur og tang og tare klarer likevel å klore seg fast. Ved lågvatn blir albogesniglane og rurane tørrlagde, mens dei blir fløymde over ved høgvatn. Korleis klarer dei å overleve i slike skiftande forhold?

Førebuing

Sneglehus på stein. Foto
Vanleg strandsnigel ([i]Littorina littorea[/i]) er ein typisk art i midtre del av fjøra.

Start med å velje deg ut eit område som er såpass avgrensa at du kan få oversikt over området i løpet av ekskursjonsdagen. Viss området du vel, er for stort, blir det fort uoversiktleg. Ta bilete av området, lag skisser, og gjer notat. Merk av området på eit kart.

På førehand må du studere litteraturen og internettsider for å finne fram til vanlege tidvassorganismar i området ditt. Dess meir førearbeid du gjer, dess artigare blir feltoppgåva. Felthandboka Dyreliv i havet er ein utmerkt ressurs til førearbeid og til bruk på sjølve ekskursjonen. Finn fram til korleis forskjellige organismar har tilpassa seg til eit liv der hav og land møtest.

Utstyr

 • Jente med håv i fjæra. Foto
  Håv er eit godt hjelpemiddel når ein skal samle inn dyr blant tang og tare øvst i fjøresona.
  plastbakkar og plastglas til innsamling av dyr
 • bestemmingslitteratur for algar og dyr i fjøra
 • pinsettar
 • håvar
 • skriveunderlag
 • støvlar/vadestøvlar
 • kamera/mobil

Registreringar

 1. Registrer kva slags plantar og algar som veks i området. Lag artsliste.
 2. Rur på svaberg i fjæra. Foto
  Rur er eit lite krepsdyr som lever i hus av kalk, og som trivst godt øvst i fjøresona.
  Registrer kva slags kvervellause dyr som finst her. Lag artsliste. Observér
  • korleis dei veks
  • om dei kan bevege seg
  • om dei lever de under steinar eller i fullt sollys
  • kva for artar som er mest talrike
 3. Prøv å finne ut korleis somme av dyra er tilpassa eit liv i tidvassona:
  • Har dei skal?
  • Kan dei lukke vatn inn i kroppen?
  • Korleis kan dei verne seg?
 4. Ta bilete.

Til ekskursjonsrapporten

 • Lag ein presentasjon av denne sona som du skal halde for resten av klassen. Ta med bilete og kart.
 • Legg vekt på å fortelje korleis tidvassona såg ut i ekskursjonsområdet ditt, kva vi generelt sett meiner med ”tidvassone”, og kva for artar de fann her.
 • Plasser artane i systematiske grupper, og legg stor vekt på å fortelje korleis nokre av artane er tilpassa eit liv på grensa mellom land og hav.

Læringsressursar

Feltarbeid i fjøra